←  §18. Om Vattuminsknings satsen, inskränkt til Norden, strider emot Bibelen.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§19. Om allmänna Vattuminskningen med Bibelen kan förenas.
§20. Canalerne uti Egypten vedersäga Vattuminskningen.  →


[ 40 ]

§. 19. Om allmänna Vattuminskningen med Bibelen kan förenas.

De som väl erkänna Vattuminskningen för [ 41 ]allmän, men icke destomindre hålla hafsvatnets vanliga kraft för otilräckelig, at hafva tilväga bragt de största ändringar; som märkas på Jordklotet, eller i synnerhet, at hafva planterat petrefacta på de ställen de nu finnas, äro väl i den delen ganska skälige, at de icke förneka, eller misskänna de spår och märken af den Alsmägtigas finger, samt de bevis af Bibliska Historiens sanning, som syndaflods vattnet i vår yttra Jord-skorpa intrykt; tyckas altså icke hafva haft annat upsåt, än det som menlöst är; fastän de eljest icke kunnat fria sig från de påfölgder, som af allmänna Vattuminsknings satsen egenteligen flyta.

När man föreställer sig allmänna Vattuminsknings satsen i och för sig sjelf, utan afseende hvarken på skälen, hvarmed den vil bevisas, eller andra omständigheter, som kunna vara i dess följe, så skulle det väl tyckas vara en sak, i hvilken man fritt kunde hysa den ena eller den andra meningen, som hvar och en funne med sin förfarenhet och naturkunnighet mäst öfverensstämmande; hälst efter det ej är nytt mode ibland de Lärda, at antaga vilkorliga satser til förklarande af de rön, man eljest icke finner sig i stånd at gifva skäl til.

Men så synes dock nödigt, at den som vil medgifva gamla Historiens sanning, bör noga se sig före, innan Vattuminskningen antages, at alla de orter, som bemälte Historia och i synnerhet den Bibliska rörer om, måste vara så högt belägna öfver nu varande hafsbrynen, som tidens [ 42 ]längd, sedan händelserna förelupit, efter det antagna minsknings måttet, fordrar.

Det är nu väl en sak, som utan säker kunskap om samma orters forna belägenhet och pålitelig afvägning icke fulleligen kan utredas; dock tyckes all sannolikhet så i denna delen vara emot Vattuminskningens här hos oss antagna mått af 2¼ aln på hvart hundrade år, at det måste vara nog envishet hos den, som icke låter säga sig utan aln och afvägning. Eljest borde, til exempel, gamla Alexandria åtminstone äga 50 alnars lodrätt högd öfver Medelhafvet, och hela Delta ligga ännu högre, efter det varit nästan lika beskaffat i Herodoti tid, som nu. Ibland de äldsta säkra händelser, som hit kunna lyda, bör väl Abrahams resa til Egypten räknas, och hans Sonesons Patriarchen Jacobs. Om landvägen den tiden varit practicable, som han ofelbart måste hafva varit, efter Historiens lydelse, så bör Isthmus emellan Medelhafvet och Röda hafvet nu för tiden, när man derjämte har afseende på Vattubrynens vanliga förändringar, allestädes, efter hypothesen, äga 90 eller åtminstone 85 alnars lodrätt högd öfver bägge Hafven, så framt man supponerar, at den består af fast jordmon; ty tilökningen af flygsanden får icke räknas hit.