←  §42. Orsaker hvarföre vatten i Floder saknas.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§43. Jord- eller Vattu-flyttningar.
§44. Förtorkade och uplandade Insiöar.  →


[ 96 ]

§. 43. Jord- eller Vattu-flyttningar.

Uttorkade eller uplandade Insiöar leda mig sjelfkräfjandes til et annat slags skäl, brukade för Vattuminskningen, som gå ut på uplandningar. Man håller före vatnets minskning vara bevist med det samma, at man kunnat fulltyga Landets tilökning. Jag vil ock låta blifvat dervid; Men at uplandningar och Landets (eller Jord-klotets fasta delars) tilökning äro et och det samma, deruti kan jag icke finna mig. Åtminstone synas, mig vitterligen, alla härvid åberopade Rön icke annat röja, än en Jord- eller Vattu-flyttning, som öfverhufvud torde kunna sägas vara tväggehanda, i anseende dertil, at den endels flyter af mera tilfälliga orsaker, hvilkas verkan, efter den är sällsyntare och våldsammare, jämväl gör större intryck, och derföre teknas up eller behålles någon tid i minne. Hit kan räknas Jordbäfningar, Jordfall, stora Vattufloder, Vattens stora igenom-skärningar, Skyfall, ovanligt, stormväder, och flere dylika händelser. [ 97 ]Vid sådana tilfällen lemnas platser torra, der vatten tilförne stått, mull, sand, sten och flere ämnen flyttas: bärg upkomma och förgås, och med ett ord, stora ändringar i jordskorpan åstadkommas. När man sedan kommer at anställa Rön vid dylika ställen, utan at man vet ändringarnas Historie; så råkar man gemenligen på sådana gissningar och sannolikheter til förklaring deraf, som oftast äro långt från sanningen. Observatores löpa så mycket oftare fara, at således misstaga sig, som desse effecter och ändringar lemnat färre ställen af jordbrynet orubbade, och mera med tiden hunnit i glömska insvepas. Endels ock äro orsakerne ständigare, och just derföre mindre af människorne i akttagne, fastän verkan deraf genom tiden blifvit aldrig så stor. Hit räknar jag med skäl vatnets och vädrets vanliga effecter til ändringar på jordklotet: och när jag lägger dessa til de förra, tyckes mig med skäl kunna dömas, at få ställen på vårt klot blifvit aldeles orubbade, men månge, flera gånger, ändrade.