←  §73. Bärgshvarfens särskildta slag och Ursprung.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§74. Hvarf, som genom Syndafloden och particuliere orsaker tilkommit.
§75. Historien om Petreficatis.  →


[ 171 ]

§. 74. Hvarf, som genom Syndafloden och particuliere orsaker tilkommit.

Strata, som genom successive ändringar tilkommit, tyckas hafva det gemensamt med dem, som äro efter Syndafloden, at där vanka oordenteliga blanningar af åtskilliga jordämnen, med quarlefvor af örter och djur; dock kunna väl ock ordentelige och homogeniske hvarf vara komne derifrån. Vid Fahlun finnes en några famnars djup lerbädd, som består af oräkneliga ljusare och mörkare smala hvarf. En likadan polyzonisk lera har jag från Åkerö och Hvittis i Finland, samt en mergel från Upsala. Den röjer ögonskenligen, at hon satt sig efter handen och på flera särskildta gånger. Man finner dervid stundom bärghällar eller andra främmande ämnen, som icke kunna anses för annat, än ruiner, som varit där förr än leran kommit at sätta sig.

När den allmänna Verldenes flod skulle vika af det torra, föreställer jag mig, at dess osgrumliga vatten på många ställen kommit at stanna i större och mindre slukor, som antingen kommit at skära sig ut igen, eller ock på sina ställen efter handen torkats bårt. Sådant vatten har först låtit de grofva och tyngsta ämnen sjunka, och sedan småningom kommit at sätta sit finare grummel, i synnerhet ler-ämnen, som lättare lösas och längre bäras af [ 172 ]vatnet. Det har ock imedlertid flere gånger genom storm kunnat blifva uprördt; och så, under skiftesvis erhållit lugn, deponerat sin lera, och formerat de randiga bäddningar deraf. Så har ock kunnat i sin mon ske genom particuliere floder; och måste man tilstå, at de ändringar på jordklotet, som af successive och particuliere orsaker flyta, hvarken äro få eller ringa. Historien om sådana tilfälle, och sjelfva orternas granskning, samt sålunda timade ändringars noga undersökning, skal kunna gifva mycket ljus i hela frågemålet om jord-hvarfven.