Bibeln (Fjellstedts förklaringar)/Förord till nionde upplagan

←  Manasse bön
Biblia,
Det är All den Heliga Skrift
Med Förklaringar
av Carl Norrby

Förord till nionde upplagan
Förord  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Julius Norrby.[ band III, 3 ]

Förord till nionde upplagan.

Den upplaga af nya testamentet af doktor P. Fjellstedts bibelwerk, som härmed utsändes, skiljer sig från sina föregångare deri, att den innehåller den år 1883 antagna öfwersättningen af nya testamentet. Denna förändring, för hwars widtagande skälen äro så sjelfklara, att de icke behöfwa närmare angifwas, har gjort åtskilliga ändringar också i de texten widfogade anmärkningarne nödwändiga. Dessa inskränka sig dock hufwudsakligen till uteslutningen af de hänwisningar till och noggrannare återgifwande af grundtexten, som i de förra upplagorna rätt ofta förekomma, men som i följd af den nya öfwersättningens trohet i detta hänseende numera äro öfwerflödiga. Dessutom hafwa några få, med lätt hand werkstälda, rättelser af tydliga skrif- eller minnesfel i d:r Fjellstedts förklaringar ansetts behöfliga, hwarjemte stafningssättet bragts i större öfwerensstämmelse med nu gällande bruk. I allt öfrigt har arbetet fått behålla samma gestalt, dess wördnadswärde författare gifwit det. Icke blott pieteten för hans minne och för ett werk, som warit till så mycken wälsignelse, utan äfwen förpligtelsen att lemna församlingen i oqwald besittning af den Fjellstedtska bibeln just sådan hon mottagit den af gifwarens hand, har betingat arten och omfånget af den widtagna revisionen.

Denna revision, för så widt den är werkstäld af undertecknad, är dock endast en revision i andra rummet. Det egentliga och swåraste arbetet der wid lag är werkstäldt af en annan hand, hwars skicklighet och noggrannhet jag wid den kontrollerande granskning, som uppdragits mig, haft att tacka för, att min uppgift warit jemförelsewis ganska lätt. Att jag emellertid, om jag sålunda icke utan widare kan tillegna mig revisionens förtjenster, bär answaret för dess brister, följer naturligtwis af sig sjelf. Jag wågar dock uttala den öfwertygelsen, att arbetet åtminstone icke förlorat något i wärde genom den bearbetning det delwis undergått. Må det under Guds wälsignelse utgå och såsom hittills hos många skaffa frukt till den uppbyggelse i sanningen, som förer till ewigt lif.

Upsala d. 1 Okt. 1885.
Carl Norrby.