Sida:En warnande Röst.djvu/13

Den här sidan har korrekturlästs

icke mina trogna tjenare, att i mitt Namn erbjuda de största syndare nåd, förlåtelse och delaktighet i Jesu försoningsdöd? Oaktadt allt detta war ju ditt hjerta lika känslolöst emot mina wälgerningar, och du wandrade fort på dina egna onda wägar! När den majestätiske Domaren ställer till dig sådana frågor, hwad swar will du då gifwa Honom? Öfwertygad om din brottslighet, förwirrad af fruktan för ett rättmätigt straff, skall du wäl kunna framföra ett enda ord? Helt wisst skall ditt trottsande mod sjunka, när du får höra denna försträckliga dom öfwer dig afkunnas: ”Gack bort ifrån mig, du förbannade, i ewinnerlig eld, som för djefwulen och hans änglar tillredd är.” Ewighet, ett ord, som har så mycket att innebära! som förtjenar att med eftertanka begrundas! Då den tunna slöjan, din kropp, är aflagd, skola dessa ewiga och andeliga ting i sin förwånande storhet wisa sig. Imedlertid om Gud får nu gifwa ditt hjerta ett djupt intryck deraf, skola dessa tankar ofta hejda dig, under ditt närwarande dåraktiga lopp i synden.

5. Så eländigt ditt närwarande tillstånd är, och måste wara, så erbjuder Christi Evangelium ett medel till din frälsning.

Det gifwes en stor salighet, beredd af en stor Frälsare, och fullbordad på ett stort sätt. Denna salighet är öppen för alla, som med willigt hjerta emottaga den. Tänk icke, att genom eget bemödande göra dig wärdig denna salighet, eller att göra dig ren, innan du går till Honom. Lika så wäl kunde man bedja den sjuke göra sig sjelf frisk, innan läkarens hjelp sökes.

Ack, att du wille gifwa akt på denna hugneliga tidning med ett hjerta, lågande af kärlek till den Guden,