Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1835-12-24.djvu/1

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Sweriges
Stats-Tidning
eller
Post- och Inrikes Tidningar.

N:o 299. Thorsdagen den 24 Dec. 1835.

Meteor. Obs. Den 22 Dec. kl. 2 e. m. Barom. 23,51; 1 gr. kallt, NW. mulet. Kl. 9 e. m. Barom. 25,47; 2 1/4 gr. kallt, NW. klart. — Den 23 Dec. kl. 6 f. m. Barom. 25,41; 3 gr. kallt, NW. klart. Kl. 2 e. m. Barom. 25,41; 4 gr. kallt, NW. klart. Kl. 9 e. m. Barom. 25,42; 6 gr. kallt, NW. klart. — Den 24 Dec. kl. 6 f. m. Barom. 25,55; 4 3/4 gr. kallt, N. mulet.

Officiella Afdelningen.

Kongl. Maj:t har, under den 19 dennes, i Nåder utnämt, wid Topografiska Corpsen: till Löjtnant, UnderLöjtnanten Eugene von Wedderkop; wid Andra Lifgardet: till Major i Regementet, Majoren i Armén och Kapitenen wid samma Lifgarde samt Riddaren af Kongl. SwärdsOrden, Otto Wilhelm af Klinteberg; till Kapiten i Regementet, Löjtnanten Adolf Ulrik Schützercrantz, och till Löjtnant, UnderLöjtnanten Axel Mauritz Clairfelt.


I enlighet med Tullwerkets Hufwudbok för det sistförflutna året 1834, hwilken nu blifwit afslutad samt kommer att i wanlig ordning tillställas Kongl. Maj:ts och Rikets KammarRätt, för att granskning undergå, har GeneralTullStyrelsen, under den 2 innew. månad, till Kongl. Maj:t afgifwit underdånig Berättelse, angående nämde års tull-uppbörd, jemförd med de nästföregående årens.

Den debiterade uppbörden af sådana medel, hwilkas behållning tillflyter Statswerket, hade utgiort:

År 1829: i tull för in- och utförda waror, Lastpenningar, Nederlags-rekognition, Transitoafgift, Stämpel-afgift, Konfiskations- och Bötesmedel, inkomst för Strandwrak och abandonnerade waror samt Extra inkomst 2,397,602: 4. 5.; Fyr- och Båkmedel 58,196: 41. Tillsammans 2,455,798: 45. 5.

År 1830: Tull m. m. 2,533,933: 17. 4.; Fyr- och Båkmedel 59,781: 12. 1. Tillsammans 2,593,714: 29. 5.

År 1831: Tull m. m. 2,641,687: 25. 8.; Fyr- och Båkmedel 58,321: 19. 3. Tillsammans 2,700,008: 44. 11.

År 1832: Tull m. m. 2,796,344: 5. 9.; Fyr- och Båkmedel 61,715: 41. 11. Tillsammans 2,858,059: 47. 8.

År 1833: Tull m. m. 2,952,378: 23. 9.; Fyr- och Båkmedel 62,471: 43. 2. Tillsammans 3,014,850: 18. 11.

År 1834 utgjorde intägten af Tull m. m. 2,934,539: 12. 1.; Fyr- och Båkmedel 65,525: 6. 1. Tillsammans 3,000,064: 18. 2. Hwilket uppbördsbelopp således understiger det nästföregående årets med 14,786 R:dr 9 r.; — en minskning, som utan twifwel helt och hållet bör tillskrifwas de hinder för in- och utrikes handelsrörelsen, hwilka cholera-farsoten på flera hufwudsakliga punkter af Riket under senare hälften af sistl. år förorsakade.

Uti ofwanskrifna brutto-uppbörd äro konfiskations- och bötes-medel inbegripna till följande belopp, nemligen:

För år 1829 till ... 59,841: 33. 3.
1830 — ... 48,253: 38.
1831 — ... 191,323: 35. 6.

innefattande, till betydlig del, redowisning för nästföregånde årens beslagswaror af förbjuden egenskap, hwilkas offentliga försäljning år 1831 skett med större fördel i anseende till då widtagen Nådig Författning, hwarigenom auktions-inropare af sådant gods lemnats rättighet att detsamma fritt disponera.

För år 1832 till ... 87,316: 23. 9.
1833, då Tullwerkets bewäpnade KustbewakningsCorps organiserades, till ... 123,888: 4. 11.
För år 1834 till ... 99,681: 3. 6.

Restitutioner och andra afkortningar å förenämda total-uppbörd hafwa uppgått:

För år 1829 till ... 129,510: 8. 6.
1830 — ... 139,362: 6.
1831 — ... 263,003: 29.
1832 — ... 128,014: 15.
1833 — ... 163,571: 44. 8.

hwaruti inbegripes Beslagare-andelar 97,964: 33, 6., samt de enligt Tulltaxe-Underrättelsernas 20:de §. under loppet af 1833 utbetalta Exportpremier 29,364: 44.

För år 1834 till ... 129,313: 15. 11.

innefattande Beslagare-andelar till ett belopp af 75,504: 35. 4. och Exportpremier 19,775: 29.

De å nämde uppbörd bestridda Omkostnader uppgingo:

För år 1829 till ... 462,088: 7. 6.
1830 — ... 473,818: 21. 4.
1831 — ... 477,739: 30. 1.
1832 — ... 511,523: 42. 3.
1833 — ... 534,543: 15. 5.
1834 — ... 544,506: 39. 6.

Hwilket belopp, då de af Fyr- och Båkmedel, enligt 1827 års Kongl. Författning, procentwis utbetalta arfwoden 1,919: 43. 8. frånräknas, understiger Statsanslaget för året med 19,770: 41. 9.

När Afkortnings- och Omkostnads-summorna afdragas, finnes 1834 års uppbörd hafwa utgjort netto af Tull, m. m. 2,262,788: 14. 7.; af Fyr- och Båkmedel 63,455: 44. 2. tillsannnans 2,326,244: 10. 9., öfwerstigande den af Rikets Ständer i sådana uppbördsmedel för året påräknade summa med 526,244: 10. 9.

Uppbörden af Konvoy-medel, samt derå genom afkortningar och omkostnader skedda afdrag, under de ifrågawarande åren hafwa utgjort:

År 1829: den debiterade uppbörden 289,979: 18. 6.; afkortningarna och omkostnaderna 7,077: 25. 8. Behållning 282,901: 40. 10.

År 1830: debiterade uppbörden 311,410: 10. 8.; afkortningarna och omkostnaderna 9,696: 43. 5. Behållning 301,713: 15. 3.

År 1831, med hwars ingång lästafgiften till KonvoyKassan upphörde: Den debiterade uppbörden 287,066: 24. 2.; afkortningarna och omkostnaderna 10,283: 28. 2. Behållning 276,782: 44.

År 1832: debiterade uppbörden 281,492: 47.; afkortningarna och omkostnaderna 4,593: 15. 3. Behållning 276,899: 31. 9.

År 1833, från hwars ingång Konvoy-afgiften på utgående waror, genom Kongl. Kungörelsen den 27 April samma år, nedsattes till hälften: debiterade uppbörden 257,783: 12. 6.; afkortningarna och omkostnaderna 12,124: 18. 5. Behållning 245,658: 42. 1.

År 1834: Debiterade uppbörden 256,360: 33. — Afkortningarna och Omkostnaderna 3,347, 40. 6. Behållning 253,012: 40. 6.

Dessutom hafwa för andra allmänna Werk och Inrättningar i sammanhang med tull-uppbörden influtit Centonal, Fabriks-Fattigkassa-afgift, m.m.

år 1829 ... netto 4,355: 39, 9.
1830 ... 4,410: 5. 8.
1831 ... 9,041: 1. 2.
1832 ... 5,876: 41.
1833 ... 7,307: 39. 8.
1834 ... 6,867: 34. 11.
(innefattande sistnämde summa: Centonal ... 5,343: 16. 10.
Anslag till Manufakturernas befrämjande 1,524: 18. 1.
6,867: 34. 11. )
Hela brutto-uppbörden wid Tullwerket, år 1834, har således utgjort ett belopp af 3,263,292: 38. 1.
Och då härifrån afgått de skedda afkortningarna, tillsammans 132,029: 6. 1.
återstå ... 3,131,263: 32.
som, efter afdrag af alla omkostnader ... 545,138: 41. 10.
lemnat en summarisk brhättning af 2,586,124: 38. 2.
hwilket belopp öfwerstiger 1833 års totala behållning med 16,422 R:dr 45 sk. 7 r. B:ko.

I anseende dertill att de mål, som till handläggning å lagtima Bergstinget wid Andrarums Alunwerk i senare åren förekommit, warit högst få och jemwäl af mindre wigt, har Kongl. Maj:t, enligt BergsCollegii underdåniga tillstyrkande, i Nåder bestutat, att från och med nästa års början, något ordinarie Bergsting wid nämde Alunwerk icke widare må hållas; kommande de hittills dithörande ärender, som redan äro eller hädanefter blifwa wid BergstingsRätten anhängige, att wid Lagtima Bergstinget med Kronobergs Bergmästaredöme i Wexiö Stad, till behandling och afgörande upptagas.


Af Kongl. Maj:t i Nåder afgjorda enskilta Mål:

Uppå JustitieRevisionsExpeditionens föredragning:

Utslag uppå beswär eller ansökningar af: Bryggeribolaget J. & E. Sjöberg; Grefwe Carl Axel Spens; Kammarherren Carl von Qvanten; Majoren och Riddaren P. A. Blom; Komministern J. H. Clarin; förre TullbewakningsInspektoren, Majoren C. J. Du Rietz och förre Tullwaktmästaren G. Hillbom; Tullwaktmästaren Olof Andersson, å sin Hustru Christina Anderssons wägnar; Enkan Anna Stina Nilsdotter i Myrnäs; Kronofogden P. Anderberg; Åboen Jöns Persson och hans Son Per Jönsson; Grosshandlaren F. C. Brauer; Grosshandlaren Claes Ramström och Kammarskrifwaren S. N. A. Himberg; Länsmannen J. Hwaling; Länsmannen G. Forssell; Handlanden P. B. Nordblom; Åboen Bengt Jönsson i Rönås; Operaskräddaren Jonas Nyqwist; Stolmakaregesällen Johan Fredrik Sjöberg; Anders Christensson; Mårten Nilsson och Christen Nilsson i Bången; Bonden Swen Swensson och hans Hustru Johanna Månsdotter i Flyerud; RoteBåtsmannen Blomqwists Hustru Anna Catarina Blomqwist; Kammarherren Friherre Hugo Adolf Hamilton; Gillbergs en del Häradsboer; Ryttmästaren Teodor W. Anckarcrona; AdvokatFiskalen, Lagmannen J. O. Rydorff; ÖfwersteLöjtnanten och Riddaren Friherre J. K. Bennet; Bengt Jansson och Erik Jansson i Engebullstorp; Tullförwaltaren Reinhold Westberg, Handelsborgaren i Borås, Tobias Enander; Hyrkuskdrängen Johan Peter Nilsson; Revisoren i KammarRätten, J. J. Hedman; Färgaren N. P. Sundberg; Förste Landtmätaren Abraham Wilhelm Iggberg; Länsmannen, ViceKronofogden Fredrik Holm samt Drängarne Nils Persson och Peter Persson i Boarp, Hofkamreraren Jonas Borgstedt; Slagtaren Martin Bardolf; Öfwersten och Riddaren August Anckarswärd.