Sida:Psalm1695-5.djvu/7

Den här sidan har korrekturlästs

anfächtade/ them lärer en Skriftefader wäl weta medh flere Skriftenes språk at trösta och til troon vpwäckia. Thetta är allenast en skriftermål för the vnga och enfalliga.

VI.
Altarens Sacrament.

Och huru man må thet vngt folck enfalleligen förehålla.
Hwad är Altarens Sacrament? Svar.

Thet är wårs HErres JEsu Christi sanna lekamen och blodh/ vnder brödh och wijn/ oss Christnom til at äta och dricka/ af Christo sielf stichtat och insatt.

Hwar står thet skrifwit? Swar.

Så skrifwa the helige Evangelister/ Mattheus/ Marcus/ Lucas och S. Paulus.

Wår HErre JEsus Christus i then natten tå han förrådder wardt/ tog han brödet/ tackade och bröt thet/ och gaf sina Lärjungar och sade: Tager och äter/ thetta är min lekamen/ som för eder vthgifwen warder. Thetta giörer til min åminnelse.

Sammalunda tog han ock kalcken efter nattwarden/ tackade/ gaf them och sade: Tager och dricker här af alle. Thenna kalken är thet nya Testamentet i minom blodh/ som för eder och för mångom vthguten warder til syndernas förlåtelse. Thetta giörer/ så offta i dricken/ til min åminnelse.

Hwad nytta hafwer ätande och drickande medh sigh? Swar.

Thet gifwa thessa orden tilkänna: För eder vthgifwen och vthguten til syndernas förlåtelse. Nämliga/ at oss i thetta Sacramentet/ syndernas förlåtelse/ lijf och salighet genom sådana ord gifne warda. Ty ther syndernas förlåtelse är/ ther är ock lijf och salighet.

Huru kan lekamligit ätande och drickande giöra sådana mächtig ting? Swar.

Ätande och drickande giör thet intet/ vtan orden som här stå: För eder vthgifwen och vthguten til syndernas förlåtelse. Hwilka ord/ jemte thet lekamliga ätande och drickande/ äro hufwudstycken i thetta Sacramentet. Och hwilken som troo sätter til samma ord/ han hafwer thet the innehålla och lyda/ nämliga: Syndernas förlåtelse.

Hwilken vndfår Sacramentet wärdeliga? Swar.

Fasta och lekamliga bereda sigh/ är wäl en vthwärtes tucht: men then är rätzliga wärdig och wäl skickad/ som troo sätter til thessa orden: För eder vthgifwen och vthguten til syndernas förlåtelse. Men then som thessa orden icke troor/ vtan twiflar/ han är owärdig och oskickelig: ty thetta ordet/ för eder/ kräfwer aldeles ett troget hierta.

Huru man må lära vngt folck befalla sigh Gudi om Afton och Morgon.

När tu vpstår/ skal tu tigh således Gudi öfwerantwarda och säija:

I Namn Faders/ och Sons/ och thens Helge Andes. Amen.

Sedan fall på knää eller stat/ och läs Fader wår/ Troon/ och thenna Böön.

JAgh tackar tigh min käre himmelske Fader/ genom JEsum Christum tin älskeliga Son; at tu migh i thesso natt för all skada och fahrlighet så nådeligen bewarat hafwer. Och beder tigh/ at tu wärdigas förlåta migh alla mina synder; och migh i thenna dagh nådeligen bewara för synder och alt ondt: at mitt lefwerne och alla mina gierningar måge tigh behagelige wara. Ty jagh befaller migh/ min kropp och siäl/ och altsammans i tina händer. Tin helge Ängel ware medh migh/ at then onde fienden icke får någon macht medh migh. Amen.

Een liten barna-Böön.

HErre Gudh himmelske Fader: wij bedie tigh genom tin älskeliga Son JEsum Christum/ förläna oss tina helga nådh/ at wij i een rätt troo/ goda tucht och läro dageligen förökas måge. Och at tu oss/ wåra föräldrar och Öfwerhet/ i dagh/ för alla synder/ olycko och alt ondt nådeligen beskydda och bewara wille. Amen.

Item wälsignelsen.

HErren wälsigne oss/ och beware oss! HErren vplyse sitt Ansichte öfwer oss/ och ware oss nådelig! HErren wände sitt Ansichte til oss/ och gifwe oss en ewig frijd! I Namn Faders/ och Sons/ och thens Helge Andes. Amen.

Sedan siung en gudelig Psalm/ såsom om Tijo Gudz Budh; någon Morgonpsalm/ eller någon annan: ther af får tu ett godt modh/ och warder wälsignad.

Om Aftonen när tu går til säng/ kan tu tigh således Gudi befalla/ och säija:

I Namn Faders/ och Sons/och thens Helge Andes/ Amen.

Jagh tackar tigh min käre himmelske Fader/ genom JEsum Christum tin älskeliga Son; at tu migh i thenna dagh för all skada och fahrlighet så nådeligen bewarat hafwer. Och beder tigh/ at tu wärdigas förlåta migh alla mina synder; och migh i thenna natt nådeligen bewara för synder och alt ondt/ at mitt lefwerne och alla mina gierningar måge tigh behagelige wara.