Sida:Psalm1695-5.djvu/8

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Ty jagh befaller migh/ min kropp och siäl/ och altsammans i tina händer. Tin helige Ängel ware medh migh/ at then onde fienden icke får någon macht medh migh. Amen.

WAka öfwer oss käre Himmelske Fader: och bewara oss för then listige frestaren/ som altijd omkring går/ sökiandes hwem han vpsluka kan. Gif oss nådena/ at wij måge honom medh een stadig troo manliga emot ståå/ och i thenna natt vnder titt beskärm trygge hwilas. Genom tin Son JEsum Christum wår HErra. Amen.

Sedan/ HErren wälsigne oss [et]c.

Sedan lägg tigh i then Hel. Trefallighetz Namn til at sofwa.

Huru man må lära vngt folck wälsignelsen til bordz/ och tacksäijelsen efter måltijd.

Wälsignelse til bordz.

ALles ögon lita til tigh HErre: Och tu gifwer them maat i sinom tijd. Tu vplåter tina hand: Och alt thet som lefwande är/ mättar tu til behagelighet. Ähra ware Fadrenom och Sonenom/ och then H. Anda; såsom thet warit hafwer af begynnelsen/ nu och altijd/ ifrån ewighet til ewighet. Amen.

Sedan Fader wår/ och thenna Böön.

WÄlsigna oss HErre Gudh Himmelske Fader/ och thessa tina gåfwor/ som tu oss til kropsens vppehälle mildeligen förlänt hafwer. Och gif oss tina helga nådh/ at wij them skiäliga och vtan tin förtörnelse nyttia och bruka måge. Genom tin Son JEsum Christum wår HErra. Amen.

Sidst: I JEsu Namn gå wij til bord/
Äta och dricka på Gudz Ord;
Gudh til ähra/ oss til gagn/
Få wij maat i JEsu Namn. Amen.

Ifrån bordz Tacksäijelse.

TAcker HErranom/ ty han är godh/ och hans mildhet wahrar i ewighet: Han gifwer diuren sina födo/ och korpvngomen som ropa til honom. Ähra ware Fadrenom och Sonenom [et]c.

Sedan Fader wår/ och thenna Böön.

WIj tacke tigh käre Himmelske Fader/ för alla tina wälgierningar/ och enkannerliga för thessa tina gåfwor/ som wij af tine mildhet vndfångit hafwe. Och bedie tigh om tina helga nådh/ at såsom kroppen sin lekamliga spijs/ ther medh han vppehålles/ anammat hafwer; må också siälen medh tin helga Ord allestädes wederqweckt warda. Genom tin Son JEsum Christum wår HErra. Amen.

Sidst: Gudi ske lof och prijs för kropsens födo och siälenes spijs/ Gudh af sina nådz/ styre för oss och råde/ Gudh af sine barmhertighet beware oss och wår Christeliga Öfwerhet. Gudh gifwe oss frijd och rolighet; och efter thetta lifwet een ewig glädie och salighet! Amen.


Huustaflan/

Vthi hwilken några Sententier föreställas vthaf then H. Skrift för allehanda ordenteliga stånd: Ther hwar och en må hafwa een påminnelse och förmaning til at achta och wårda/ hwad hans stånd och ämbete kräfwer.

I. I Kyrckioståndet.

1. För Biskopar/ Lärare och Predikanter.

En Biskop skal wara ostraffelig/ ene hustrus man/ wakande/ nöchter/ sedug/ gästgifware/ lärachtig/ ingen drinckare/ icke bitter/ icke sniken efter slem winning/ vtan mild: icke trätosam/ icke girug: Then sitt huus wäl förestår: then lydig barn hafwer medh all ährlighet. Icke nychristen. 1. Tim. 3. v. 2,3.

Then ther håller sigh widh thet Ord som wist är och lära kan: På thet han må mächtig wara til at förmana genom hälsosam lärdom/ och öfwerwinna them som ther emot säija. Tit.1. v.9.

2. För Åhörare.

Täncker på edra Lärare/ the eder Gudz Ord sagt hafwa/ och efterföljer theras troo. Ebr. 13. v. 7.

Så hafwer HErren skickat/ at the som förkunna Evangelium/ skola ock hafwa sin nähring af Evangelio. 1.Cor.9. v.14.

Then som vnderwisad warder medh Ordom/ han dele alt godt medh honom som honom vnderwisar. Gal.6.v.6.

The Prester som wäl förestå/ skal man hålla wara dubbel heder wärda/ mäst the som arbeta i Ordet och lärdomen. Ty Skriften säger: Tu skalt icke binda munnen til på oxan som tröskar: Och en arbetare är sin löön wärd. 1. Tim.5. v.17.18.

Warer edra lärare lydige/ och följer them. Ty the waka öfwer edra siälar/ såsom the ther räkenskap giöra skola: på thet the måga thet giöra medh frögd/ och icke medh suckan: ty thet är eder icke nyttigt. Ebr.13.v.17.

II. Politiske Ståndet.

1. För Werldzlig Öfwerhet.

Thet är ingen Öfwerhet vtan af Gudi: then Öfwerhet som är/ hon är skickad af Gudi. Therföre ho sigh sätter emot Öfwerheten/ han sätter sigh emot Gudz skickelse: men the som sättia sigh ther emot/ the skola fåå en doom öfwer sigh. Ty the som wäldet hafwa/ äro icke them til räddhoga som wäl giöra; vtan them som illa giöra. Wil tu icke fruchta för Öfwerheten/ så giör thet godt är/ så får tu prijs af honom. Ty han är Gudz tienare tigh til godo. Men giör tu thet ondt är/ så må tu rädas. Ty han bär icke swärdet förgäfwes: vtan han är Gudz tienare/ en hemnare honom til straff som illa giör. Rom.13.v.1.&c.