Sida:Psalm1695-5.djvu/9

Den här sidan har korrekturlästs
10441045
Huustaflan.

2. För Vndersåtare.

Hwar och en ware Öfwerhetene/ som wäldet hafwer/ vnderdånig: Ty thet är ingen Öfwerhet vtan af Gudi. Rom.13.v.1

Warer vnderdånige all mennisklig ordning för HErrans skull/ ehwad thet är Konungenom såsom then öfwersta/ eller befallningzmännerna/ såsom the ther sände äro af honom/ the onda til straff/ och the goda til prijs. 1.Pet.2.v.13,14.

Gifwer Keisarenom thet Keisarenom tilhörer/ och Gudi thet Gudi tilhörer. Matth.22.v.21.

Så förmanar jagh nu/ at man för all ting hafwer böner/ åkallan/ förböner och tacksäijelse för alla menniskior/ för Konungar/ och för alla Öfwerhet: På thet wij måge lefwa vthi ett roligit och stilla lefwerne i all gudachtighet och ährlighet. 1.Tim.2.v.1,2.

Förmana them at the äro Förstarna och Öfwerheten vnderdånige och lydige. Tit.3. v.1.

III. Huushålls Ståndet.

1. För gifta Män.

I män älsker edra hustrur såsom ock Christus älskade Församlingen/ och hafwer vthgifwit sigh sielf för henne: på thet han henne helga skulle. Så skola ock männerna älska sina hustrur/ såsom sina egna kroppar. Then sina hustru älskar/ han älskar sigh sielf. Ty ingen hafwer någon tijd hatat sitt egit kött/ vtan hällre föder och fordrar thet/ såsom ock HErren Församlingena. Eph.5.v.25.

I män/ boor när edra hustrur medh förnuft/ och gifwer thet qwinliga kärilet/ såsom thet ther swagast är/ sina ähro/ såsom ock medarfwingom til lifsens nådh. På thet edra böner icke blifwa förhindrade. 1. Pet.3 v.7.

I män älsker edra hustrur och warer icke bittre emot them. Col.3.v.19.

2. För gifta Qwinnor

Hustrorna ware sina män vnderdåniga/ såsom Sara war lydig Abrahe/ och kallade honom HErra. Hwilkens döttrar i wordna ären/ om i wäl giören/ och icke ären så förfärada. 1. Pet.3.v.1,6.

Hustrorna ware sinom männom vnderdåniga såsom HErranom: Ty mannen är hustrones hufwud. Såsom nu Församlingen är vnderdånig Christo: Så skola ock hustrorna vthi all ting wara sinom männom vnderdåniga. Eph.5.22 &c.

Och tin wilje skal tinom manne vndergifwen wara: och han skal wara tin herre. 1.Mos.B.3.v.16.

3. För Föräldrar.

I fäder/ reter icke edor barn til wrede: vtan vpföder them i tucht och HErrans förmaning Eph.6.v.4.

4. För Barn.

I barn warer hörige edra föräldrar i HErranom: ty thet är rättwijst. Hedra tin fader och moder; hwilket är thet första budh/ som löfte medh sigh hafwer. På thet tigh skal wäl gåå/ och tu må blifwa långlifwad på jordene. Eph.6. v.1,2,3.

I barn/ warer edra föräldrar lydige i all ting: Ty thet täckes wäl HErranom. Col.3. v.20.

5. För Huusbönder och Maatmödrar.

I herrar/ hwad lika och rätt är/ thet bewiser tienarenom: wetande at i hafwen ock en HErra i Himmelen. Col.3. v.26.

I herrar/ giörer ock thet samma emot them/ och öfwergifwer trugh/ wetande/ at eder HErre är i Himmelen/ och för honom är intet anseende til personen. Eph.6:9.

Tu skalt icke förhålla lönen för then som torftig och fattig är/[et}c. Vtan skalt gifwa honom samma dagen sin löön/ at Solen ther medh icke nedergår. 5.Mos.B. 24. v.14.15.

6. För Tienstefolck.

I Tienare/ warer hörige edrom lekamligom herrom/ medh räddhoga och bäfwan vthi edor hiertans enfallighet/ såsom Christo. Icke tienande allena för ögonen/ såsom menniskiom til wilja: vtan såsom Christi tienare/ giörande thet Gudh wil/ vthaf hiertat. Tienande såsom medh wälwilioghet HErranom och icke menniskiom. Wetande hwad godt hwar och en giör/ thet skal han igen fåå af HErranom/ ehwad han är tienare eller frij. Eph.6.v.5,6.

I tienare/ warer vnderdånige edrom herrom medh fruchtan: Icke allenast them godom och sachtmodigom/ vtan ock them genwördigom. 1.Pet.2.v.18.

7. För vngt folck.

I vnge warer them gamlom vnderdånige. Warer alle inbördes hwar annan vnderdånige/ och håller eder hårdt widh ödmiukheten: Ty Gudh står emot the högferdiga; men the ödmiuka gifwer han nådh. Så ödmiuker eder nu vnder Gudz mächtiga hand/ på thet han eder vphöijer i sinom tijd. 1.Pet.5. v.5,6.

8. För Enkior.

Then som een rätt enkia och ensam är/ hon sätter sitt hopp til Gudh: och blifwer altijd i böner och åkallan natt och dagh. Men then som lefwer i wällust/ hon är en lefwande dödh. 1.Tim.5. v.5,6.

9. För Menige Man.

Alt thet i wilien menniskiorna skola giöra eder/ thet giörer i ock them; ty thetta är Lagen och Propheterna. Matth.7.v.12.

Älska tin nästa såsom tigh sielf. I thet Ordet är Lagen författad. Rom.13.v.9.

Så förmanar jagh nu/ at man för all ting hafwer böner/ åkallan/ föreböner och tacksäijelse för alla menniskior. 1.Tim.2.v.1.

Kärleken ware vtan skrymtan/ hater thet onda/ blifwande widh thet godt är. Warer hwar medh andra wänlige vthi broderlig kärlek. Then ene förekomme then andra med inbördes heder. Rom.12.v.9,10.


När hwar och en sin sysla sköter.
Tå gå alt wäl/ ehwad oss möter.