←  Förord
Trollhätte canalfartens historia
av Per Adolf Granberg

Inledning
Läget  →


[ 1 ]Länge har man ansett krigsbedrifter såsom ensamme värdige att syslosätta häfdateknaren; vigtiga statshvälfningar, lyckliga politiska företagande hafva derefter ådragit sig den allmänna upmärksamheten, och det förvånande har endast blifvit hedradt med namn af storverk. Ofta och förgäfves hafva Filosoferne påmint att det nyttiga öfverträffar det lysande: Furstar som genom ouphörliga krig förstört sine stater hafva blifvit tillbedde af undersåtare dem de utblottat, då agget och illviljan icke sällan uprest sig emot dem, som genom fredliga dygder sökt att göra sit folk sällt.

[ 2 ]Denna anmärkning må icke synas främmande för mitt ämne. Lyckligt för svenska folket hade det varit, om flera af de härar som blodat Sarmatiens och Germaniens fält blifvit nyttjade att uppodla det fosterland de föddes att försvara, om Regenterne mindre sökt sin ära under främmande himlar, mindre sökt odödligheten i eröfrade riken, och varit nöjde med att besegra de hinder som tryckt idogheten i deras moderbygd.

Uplysningen har närmat oss til denna tidepunkt; en välgörande regering har sträckt sin upmärksamhet til våra trånande näringar, och vi våga hoppas att de fjättrar en gång skola lossas som ännu tvinga slögderna. Nya öpnade vägar för handel och rörelse hafva gifvit nya utsigter för framtiden, och det canalverk som skall utgöra ämnet för denna afhandling, har blifvit fullbordadt. Flera århundrade har det förslaget varit underhållet att genom Wenern göra segelfart emellan Öster- och Wästerhafvet; redan under medlet af det [ 3 ]förflutna smickrades Sverige af den förhoppningen att se Trollhättans brusande svall böjde under konstens lagar, och med all sin våldsamhet icke kunna skada den djerfve seglaren, som tätt bredevid dem skulle, obehindrad, fortsätta sin kosa. Allmänhetens väntan har blifvit upfyld i det nyttiga, dess förvånan har, kan hända, blifvit bedragen i den omväg som undvikit fallen i stället för att trotsa dem; ändamålet är vunnet, och Gustaf Adolfs regering har gjort en Epok för det gagnande.