Den sköna julen inne är
av Anders Gustaf Lindqvist
Sång nr 95 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888. Melodin tonsatt av L.


1.
Den sköna julen inne är,
Den ljufligt budskap till oss bär,
Den bådar menskan fröjd och frid,
Der hvar och en må glädjas vid.
»Ära ske Gud i höjdene
Ochfrid och fröjd på jordene
Och menskobarnenvälbehag!»
Så sjöngs på jordens första dag.

2.
Till hvar och en på jorden bor
Jag bådar glädje hög och stor,
Ty nu är födder frälsaren,
Vår Herre Krist, Förlossaren;
Så sjöngo änglar högt i skyn
Vid denna sköna, glada syn.
Vi stämma in i sångens ljud
Och tacka dig, vår gode Gud.

3.
Tack, Jesus, att du kom hit ned
Att gifva våra hjertan frid!
Du låg i krubbanfattig, arm,
Ditt hjertas kärlekvar dock varm,
Du ville blifva en af oss,
Att frälsa oss från att förgås.
Välsigna nu vår julhögtid
Och gif vårt hjerta ljuflig frid!