←  Innehåll
Kalmare unionens historia
av Per Adolf Granberg

Dedikation
Företal  →


[ Dedikation ]

TILL
HANS KONGL. HÖGHET
GUSTAF,

SVEA RIKES KRON-PRINS.

[ Dedikation ]

Högborne Förste!
Svea Rikes Kron-Prins!

Den historiska Afhandling jag nu vågar pryda med Eders Kongl. Höghets Namn, kan icke tillägnas någon annan än en Ättling af de [ Dedikation ]Konungar som burit Sveriges, Dannemarks och Norriges Kronor.

Om en varm kärlek för sanningen kunnat göra mitt arbete så lärorikt, som det tidehvarf det afhandlar är vigtigt i fäderneslandets häfder, då skall jag anse mitt ändamål icke förfeladt, och mitt företag icke ovärdigt Eders Kongl. Höghets beskydd. Jag skulle icke förlåta mig om jag sökte att dölja hvilken sträng dom efterverlden fäller, hvilken ädel rättvisa den utöfvar, och jag skulle då icke heller kunna visa den ljufva ersättning, som seklernas bifall skänker en ung Förste, för sitt bemödande att förvärfva sina stora Företrädares dygder.

Med underdånigste vördnad och trohet framhärdar

Högborne Förste!
Svea Rikes Kron-Prins!

Min Allernådigste Herres


allerunderdånigste och tropliktigste tjenare
P. A. Granberg.