←  III. delen
Kalmare unionens historia
av Per Adolf Granberg

Register


[ Register ]

Register.

(De små Romerska siffrorna utmärka sidorna i Inledningen, de större den Del dit Registret hänvisar.)


Abraham Brodersson, I. 71, 72.

Adeliga Privilegier, (i Sverige) I. 82, 120, 222. II. 154, 169, 259.

(i Dannemark) III. 130.

Albrekt, xxxiii, xli, xlv.

Almarstäk, I. 225. II. 42, 71. III. 21, 26.

Anna Bjelke, III. 56.


Bannlysning (allmän), III. 36. (i Noten.)

Boktryckeri-Konsten införes, II. 236.

Biskoparnas anseende, II. 258. III. 78.

Brask (Bisk. i Linköping), III. 22, 25, 66, 74, 95, 171, 177.

Brunkebergs slag, II. 119 o. f.


Carl Knutsson (Bonde), utnämnes till Marsk I. 137, blir Riksföreståndare 152, 178, väljes till Konung II. 7, blir Konung, i Norrige 24, afsäger sig Norrska Kronan 32, anställer en räffst mot de Andeliga 37, flyr ifrån Sverige 50, kallas att återtaga Kronan 79, måste afsäga sig den 85, blir för tredje gången Konung 93, dör 97.

Christer Nilsson (Wase), I. 137, 171, 178.

[ Register ]Christian, III. 156, 179, väljes till Konung 213.

Christjern (den Förste), Konung i Dannemark II. 14, och i Norrige 23, blir Konung i Sverige 56, väljes till Hertig af Sleswig och Grefve af Holstein 63, blir oense med Ärkebiskopen i Sverige 70, blir slagen 78, 125, gör en Valfart till Rom 131, anlägger en Akademi i Köpenhamn 136, hans Karakter 140.

Christjern (den Andre), erkännes för thronföljare II. 166, hans krigståg 227, öfversigt af dess ungdom III. 2, han uppstiger på thronen 10, hyllas i Sleswig Holstein 12, förmäles 13, rustar sig emot Sverige 23, hans uppförande 30, håller sitt intåg i Stockholm 50, anställer blodbadet der 68, inskränker Presterskapets makt 75, står till rätta för ett Påfveligt Sändebud 99, fortfar att uppreta Adeln och Presterna 106, får deras Uppsägelse-Akt 114, reser ifrån sitt Rike 121, rustar sig att återtaga det 135, 185, landstiger i Norrige 187, dömes till ett evigt fängelse 203.

Christina af Sachsen, II. 140, 217, 218, 233.

Christina Gyllenstjerna, III. 45, 46, 52, 53, 66, 72, 153.

Christoffer af Bäjern, inkallas af de Danska I. 176, antager namn af Riksföreståndare 189, och af Konung 191, erkännes af [ Register ]Svenska Rådet 194, krönes i Upsala 199, hans författningar 202, han vill hämma Eriks sjöröfveri 211, söker att bemäktiga sig Lybeck 217, dör 219.

Christoffer af Oldenburg, III. 211.


Daljunkaren, III. 173.

Dannebrogen, II. 208.

Didrik Slaghök, III. 63, 74, 89, 98, 99, 100.

Dittmarsen, II. 133, 195.

Drotts Embetet, I. 137 (i Noten.)

Dyveka, III. 8, 30.


Engelbrekt, I. 110, 127, 153, 158, 159.

Erik af Pomern, väljes till Margaretas efterträdare l. hans krig emot Sleswig 71; han blir ensam regerande 80, får Påfvens tillåtelse att anlägga en Akademi 90, reser till Jerusalem 96; hans uppförande under Engelbrekts resning 130, reser i hemlighet från Dannemark 148, 175, afsättes 184, idkar sjöröfveri 188, 210, slutar fred med Christoffer, men håller den icke 212, gör en vapenhvila med de Svenska, men underhandlar med de Danska att afträda Gottland II. 18, reser till Pomern 19.

Erik den heliges fana, II. 179.

Erik Axelsson, II. 90, 91, 157.

Erik Carlsson (Wase) II. 94, 108, 110.

[ Register ]Erik Trolle, II. 186, 250. III. 15, 21.

Europas tillstånd vid fjortonde Seklets slut liv, vid början af 15:de Seklet 87, vid början af 16:de Seklet II. 260.


Fetalje-Bröder, xliv.

Filippa, I. 66, 98, 102, 105.

Fogdar (utlänska), I. 107, 112, 119. II. 210, 213.

Folkungarna, xxviii.

Fredrik, hyllas i Sleswig-Holstein II. 161, eftersträfvar Svenska Kronan 171, deltager i Dittmarsiska kriget 194, tillbjudes halfva Norrige 226, tillbjudes i hemlighet Danska Kronan III. 9, blir missnöjd med Christjern 104, emottager Danska Kronan 129, gör påståenden på den Svenska 146, afstår derifrån 155, ingår i Smalkaldiska förbundet 184; hans död 209.


Gustaf Eriksson, belägrar Stäket III. 21, skickas som gislan till Christjern 29, rymmer till Lybeck 55, hans belägenhet efter Stockholmska blodbadet 80; han sammankallar Ständerna till Wadstena 95, håller Riksdag i Strengnäs 139, utropas för Konung 143, gynnar Reformationen 170, hotar att nedlägga regeringen 175.

Gustaf Trolle, III. 16, 22, 25, 35, 43, 65, 98, 185, 186.


[ Register ]Hansestäderna, lxi. 101, 144, 214. II. 209, 223, 231, 245. III. 103.

Hemming Gadd, II. 167, 178, 232, 237, 242. III. 29, 51, 72.

Hätte Bröderna, xliii.


Jacob Ulfsson, II. 110, 137, 176, 182, 185, 191, 218, 251. III. 16, 22, 59.

Johan, förklaras för thronföljare II. 140, blir Konung i Dannemark och Norrige 149, hyllas i Sleswig-Holstein 161, förmår Danska och Norrska Ständerna att erkänna hans son som thronföljare 166, inbryter i Sverige 186, krönes i Stockholm 189, vill intaga Dittmarsen 193, misstänker Sten Sture 212, får de missnöjdas uppsägelse-bref 217, låter tilldöma sig Sverige 239, får krig med Hansestäderna 245, sjuknar och dör 252.

Johannes Magnus, III. 99, 140, 170, 172.

Johannes Jerechini, I. 93.

Jöns Bengtsson (Oxenstjerna), II. 5, 9, 12, 31, 40, 45, 48, 52, 68, 75, 83, 87, 90, 92.

Jösse Eriksson, I. 108, 117, 172.

Ivar Axelsson, II. 89, 157, 163.


Kalmare Recess, II. 150.

Kalmare Unionen, beslutas li, dess innehåll lii, upplifvas 138, 167, bruten genom [ Register ]Christoffers inkallande 176, blir förnyad II. 27, 59, 150; dess fullkomliga upphörande III. 216.

Kettil Carlsson (Wase), II. 75, 79, 81, 83.

Knut Gyllenstjerna, III. 194.

Knut Posse, II. 122, 180.

Kröpelin (Hans), I. 131, 134, 143, 154, 182, 183.

Krigsbruk, I. 85, 131.


Lybeck, understödjer Christina Gyllenstjerna III. 46, och Gustaf Eriksson 56, 103, fordrar obilliga handels-förmåner af Sverige 143, vill underkufva Dannemark 210.


Mats Gregersson, III. 39, 43, 49, 54, 67.

Margareta, ix, xxii, xxiv, hennes egenskaper xxxviii, och Statsklokhet xlvii, väljer Erik till sin efterträdare xlix, stiftar Kalmare Unionen li, oroas af en föregifven Olof 63, hennes förstoringsplaner 65, 67, hennes död 76.

Marsk Embetet, I. 138. (i Noten.)


Nils Boson Sture, II. 89, 90, 96, 116, 123.

Norby (Severin), III. 24, 57, 75, 101, 109, 138, 145, 150, 155, 157, 160, 163.

Nordens tillstånd vid 14:de Seklets slut lviii, * vid början af det 15:de 89, under [ Register ]Christjern den I:stes regering II. 103, 135, 146, under Johan 255.


Olof Håkansson, xii, 64.

Otto Krumpe, III. 37, 43, 74, 75.


Puke (Erik), I. 120, 152, 165, 171.


Reformationen, i Sverige III. 170, i Dannemark 181.


Sigbrit, III. 7, 32, 63, 122.

Skattläggning, I. 107.

Sten Gustafsson Sture, förklarar sig för Carl II. 95, emottager regeringen 99, väljes till Riksföreståndare 110, understödjer anläggningen af Upsala Akademi 137, ådrager sig de storas missnöje 167, 183, förliker sig med Johan 188, misstänkes 212, utväljes till Riksföreståndare 218, gissningar om hans död 235, hans förtjenster 236, han förklaras i Riks-akt efter sin död 241.

Sten Svantesson Sture, Riksföreståndare II. 251, bibehåller freden med Dannemark III. 15, får Ärkebiskopen till fiende 18, slår de Danska 24, 27, såras i slaget på Asund 36, dör under resan till Stockholm 40, hans lik uppbrännes 71.

[ Register ]Svante Nilsson Sture, får befälet i Finland II. 180, blir missnöjd med Sten Sture 181, förklarar sig emot Johan 216, väljes till Riksföreståndare 237, dör hastigt 248.


Thure Jönsson (Ros), III. 42, 174, 178, 192.


Upsala akademi anlägges II. 136.


Westerås Recess, III. 176.


Åke Johansson, II. 228, 242.