O, drag mig, Herre, efter Dig

←  Herre, ditt anlet’ Du döljer ej för mig
Tros-Sånger
av Flera författare

O, drag mig, Herre, efter Dig
All min nöd min Fader känner  →
Femte upplagan


[ 230 ]

212

O, drag mig, Herre, efter Dig,
Så skall jag löpa glad din väg;
Med nådens ord hugsvala mig
Och om din kärlek städs’ tillsäg.
På Dig jag lägger bördan min
Och vet, Du bär den såsom din.

[ 231 ]


2 Vad har jag icke fått i Dig:
Mitt ljus om natt, min sol om dag,
Min källa på min ökenstig,
Mitt bröd, min kraft, när jag är svag,
Min frid, min fröjd, min härlighet,
Min sköld och min rättfärdighet!

3 Din kärlek oföränderlig
Mig städs’ med nåd omgivit har,
Och innan hjärtat slog i mig,
Din ömma tanke på mig var;
Ack, må den tid, jag vandrar här,
Jag följa Dig, min Herre kär!