Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/104

Den här sidan har korrekturlästs

som de på Landets brukning lagt högre magt[1].


§. 43. Jord- eller Vattu-flyttningar.

Uttorkade eller uplandade Insiöar leda mig sjelfkräfjandes til et annat slags skäl, brukade för Vattuminskningen, som gå ut på uplandningar. Man håller före vatnets minskning vara bevist med det samma, at man kunnat fulltyga Landets tilökning. Jag vil ock låta blifvat dervid; Men at uplandningar och Landets (eller Jord-klotets fasta delars) tilökning äro et och det samma, deruti kan jag icke finna mig. Åtminstone synas, mig vitterligen, alla härvid åberopade Rön icke annat röja, än en Jord- eller Vattu-flyttning, som öfverhufvud torde kunna sägas vara tväggehanda, i anseende dertil, at den endels flyter af mera tilfälliga orsaker, hvilkas verkan, efter den är sällsyntare och våldsammare, jämväl gör större intryck, och derföre teknas up eller behålles någon tid i minne. Hit kan räknas Jordbäfningar, Jordfall, stora Vattufloder, Vattens stora igenom-skärningar, Skyfall, ovanligt, stormväder, och flere dylika händelser.

  1. conf. Labat. voyage d'Ital. passim. Conf. Miffon. voy. Burnet Reis. p. 114.