Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/151

Den här sidan har korrekturlästs

lar på vårt Jordklot verkeligen höra til dess fägring och fullkomlighet, och så röja Mästarens vishet och godhet, som de för jordiska invånarenas bestånd och välstånd äro oumgängelige.

Efter vårt hufvud-frågemål angår vatten; så skal jag blott nämna, til exempel, den tjenst bärgen göra jorden med vatnets behöriga kringdelande til alla dess tracter.

Emot Bärgen condenseras molnen, som drifvas derifrån, at med rägn vatna landet. Därstädes hafva alla floder sit ursprung, och derigenom determineras deras lopp, så at ingen Lands-ort blifver lottlös. Bägge delarne finnas i Skriften anmärkte: Du vatnar bärgen af Dina kamrar, så at jorden mättas af Dina gerningars frukt[1] Och i anseende til den förra säger Moses[2], at Egypten var et Land, der man med arbete måste vatna sin åker, som en kål-gård; som jämväl i andra bärglösa länder måste ske; men Palästina et Bärgs och Dalars land, som får dricka vatten af Himmelens rägn. Ändock har Egypten för Nilströmmens flödande at tacka Abyssiniens bärg. Dylika exempel äro med Menam-strömmen i Siam, med Pegufloden, med Hoang i China och Senegal uti Africa. &c.

  1. Psalm. 104:13.
  2. Deut. 11:10.11.