Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/152

Den här sidan har korrekturlästs

Det som gör bärgen tjenliga til detta stora ändamål, är deras läge midt i landet; sluttningen derifrån ända åt Hafvet: Deras proportion emot det öfrige torra, som Burnet sätter til 110: deras högd och köld: deras figur och skapnad: deras ryggar och correspondente situation: deras ämnen och hvarf: Met et ord, hela deras structur och dannelse. Jag vil ännu lägga härtil Bertrands utlåtelse:[1]Det sammanhang, som Bärgen och hvarfvens ställning hafva med Djurens och Människornas behof, örternas växande, sjelfva klotets conservation, och alla tings almänna circulation, visar ögonskenligen, at det icke är et slumpverk eller foster af en blind rörelse: ju närmare man känner Naturen, ju handgripeligare blifver denna sanningen: och måste den vara mycket vårdslös, som icke uti vårt jordklots structur blifver et mägtigt och vist Väsendes göromål varse, som har sammanbundit, och i ordning stält alla dess delar på et förunderligt sätt.


§. 63. Om Jordens ojämnheter äro Skaparens Verk eller Vattnets.

Detta visar nu oemotsägeligen, at Bärgen äro den Allvisa och Allgoda Skaparens verk,

  1. Memoires p. 96.