Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/160

Den här sidan har korrekturlästs

sa grund och fot under en jord-tract; men dock utan tilhjelp af Sargazzo; som altså icke eller deri hafver någon del. Men at denne grundval ej kan vara allmän för hela Ön, det bevisar Svafvel-bärget därstädes, med mera.


§. 66. Hafs-vatnet och dess rörelser pröfvas vidare efter hypothesen, huru det kan bidraga til Bärgs-dannelse.

Men vi vele tils vidare lemna denna synnerliga meningen och föreställa oss Jord-klotet, sådant, som hypothesen i gemen kräfver; då får man supponera jorden jämn-grund och alt omkring täckt med 12 à 15000 alnars, eller 23 à 56 mils vatten. Et djup, hvarvid lärer blifva svårt at begripa, huru vattnet skal komma åt, at agera på sin botten, til at utholka den på det ena stället; och upvräka til en hiskelig högd samma utholkade ämne på et annat; så at man, efter de bekanta Naturens lagar, icke ser någon möjelighet, at på det sättet en gång några stränder kunde blifva utaf, än mindre bärg. Ty hvarken kunde vågens och vädrets verkan sträcka sig så djupt, eller hade man någon hjelp af hafsströmmar; emedan de då, efter all liknelse så