Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/163

Den här sidan har korrekturlästs

Icke eller ser jag, at Sargazzo kunde skaffa oss andra slags Bärg: ty om Hafsböljorne skola kunna kasta Sand-hvarf öfver bäddningen af Snäckor, så måste den icke vara mycket hög öfver bottnen, och Hafvet icke mycket djupt. Man ser ju, at branta stränder stå aldeles orubbade, och Hafvet aldrig kan kasta sand derpå, som på de låga.

Det torde en gång blifva möjeligt, at med Mathematisk præcision determinera den styrka, som vågen kan använda på bottensandens updrifvande. Imedlertid lärer ändock förmodeligen ingen inbilla sig, at hafs-vågen kan lyfta dess botten-ämnen til den lodrätta högd upp, som våra verkeliga bärg äga.


§. 67. Jord- och Bärg-hvarfvens ursprung genom Vattuminskningen undersökes.

Hvarfven i Bärg och Jord, hvilka så enhälligt af alla Vattuminskningens Gynnare åberopas, torde med mästa säkerhet kunna underrätta oss om sanningen i denna saken.

Efter Sargazziska hypothesen borde inga andra strata i Bärgen finnas, än underst en kalk-bädd och derpå sand; samt om svartmylla dertil kommer, Schifer; och aldra-