Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/166

Den här sidan har korrekturlästs

mar (courants) eller vågornas kraft emot stränderna ihopdrifvas, och uppå hvarandra läggas. Den första meningen synes til en del komma öfverens med Herr Archiater Linnæi tanka. Den andra finner jag ingen mera, än Herr Maillet hafva egenteligen yrkat, hvilken Hr. Buffon i det målet sedermera efterfölgt. Den siste åter synes vara den allmännaste: efter hvilken då alt det torra på jorden ifrån högsta bärg-spets, ända til hafs-brynet skulle bestå af idel stränder, dem Hafvet successive haft och lemnat.

Och som desse meningar väl med hvarandra kunna förenas; så tyckes ingen ting vara at påminna dervid, om ock alle tre sätten på en gång skulle admitteras.


§. 68. At Hvarfven icke efter Vattuminsknings hypothesen kunnat blifva til, bevises ytterligare.

När man noga öfvervägar altsammans, så synes 1). blifva tvifvelaktigt, om på någotdera af dessa sätten några strata eller hvarf kunde blifva utaf. Hafvet skulle utan tvifvel, släppa lika sediment det ena året, som det andra