Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/177

Den här sidan har korrekturlästs

Jag har tilförne redan pekat derpå, och vil nu med några ord tydeligare yttra mig, at jag ännu är af samma mening, som jag redan år 1741 framgifvit[1], at nämligen vi äge bärg, och hvarf på jorden af treggehanda ursprung: Originaire efter skapelsen; i Syndafloden tilkomne och sedermera genom successive och particulaire jordbrynets ändringar orsakade.

Mit syftemål tillåter icke, at gå in i någon förklaring häröfver, hälst jag redan blifvit vidlöftigare, än jag tänkt.

Herr Bertrand[2] ser jag med mig hysa samma mening; fast än i vissa särskildta mål lärer blifva något skilfång, som rätt nu kommer at nämnas. Eljest har han förståndigt och sundt yttrat sig. Jag kan recommendera honom framför både Hr. Buffon och flera andra, efter han under philosopherande icke glömt, at han är Christen.

Urqueds-hvarfven hafva mästa sammanhang och ordning. Om deras concentricitet kan jag väl med full visshet icke i gemen något säga: dock torde desse jämte ofva der och var, af tilfälle, rörde omständigheter, i synnerhet när man dermed jämförer sjelfva ämnens art, läge och sammanhang, kunna gifva säkra och obedrägeliga kännemärken. Jag lägger härtil Hr. Bertrands tankar, efter de kunna tjena

  1. Disp. de orig. Montium.
  2. Memoires sur la structure interieure de la Terre Zyric. 1752.