Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/18

Den här sidan har korrekturlästs

den enskylt, utan en allmän Vattuminskning i sinnet, det tycker jag mig med skäl kunna säga; ty fast än här mäst talas om Östersjön; så påstås dock, at i Vesterhafvet går til på samma sätt; och dessutan, som de angifne orsakerne äro, utan tvifvel, almänne, så måste ock deras verkan vara likadan.


§. 7. Cancel. R. v. DALINS mening, och des Gensägare.

Vår Svenska Holberg, den vittre och qvicke Cancellie-Rådet Herr. v. Dalin har sedermera år 1747 antagit Celsii mening, och lagt den til grund af Tideräkningen i sin vackra svenska Historia. Vattuminskningens öde synes dock i Herr Dalins händer så vida blifvit förändradt, at den 1. med flere, endels af andra Scribenter anförde, endels til nyas upgifne rön och skäl blifvit bestyrckt; 2. at den Celsianiske måttståcken blifvit til den förflutna tiden lämpad och för så säker ansedd, at tideräkningen i svenska historien derpå kunnat grundas; der dock Herr Celsius icke annorledes än vilkorligen vågat til gamla Historien deraf göra tillämpning. 3. går ock Herr Dalin i det målet från Celsius, at han tyckt sig kunna bland orsakerna tillägga vatnets flyttning til æ-