Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/204

Den här sidan har korrekturlästs

sedan satt sig, lika som man ser, at med salten tilgår. Men har man icke ju så många prof af Cristallisationer i elden, som i vatnet? Metaller, Svafvel, Sten &c. Och sannerligen, så framt icke Bibliska Historien gåfvo anledning til annat, så skulle vi lätteligen tycka oss med skäl kunna föra alla Sten-Cristallers ursprung til eldens verkan.


§. 85. Om Felt-spaten och dess ursprung.

Felt-spaten är af samma grund-ämne med Quartzen och sällan ren derifrån. Jag har ock läst, at man tager den för Hafvets foster; men förstår man icke dermed det första Chaotiska Hafvet, så ser jag sannerligen ingen grund dertil.

Det är sant, at sjelfsår-stenen är mästendels en Felt-spat, och at han gifver tecken til Muria; men mycket är outrönt i den saken.

Det blifver dessutan altid ovisst, om sjelfva Spaten hyser något salt; och om han än hyste, hvad kunde ändock slutas deraf, til dess ursprung af vårt Hafs-vatten? Jag vil lätta här til en liten observation, som jag gjort på Ryssbacken i Åbo. Den består af et Quartz- och litet skimmerblandadt Feltspat bärg. Och råkar man der, fast än icke på de högsta stäl-