Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/209

Den här sidan har korrekturlästs

kar man med Naturens smält-ugn? Få se om den undersökning Herr Baldassari[1] lofvat om krit-saltet, kan gifva någon uplysning. Svårligen skulle man tro ändock, at til slut emellan kritan och den sannskyldiga Flintan ingen närmare slägtskap blifver, än blotta granskapet. Gråstens ursprung af Pinmo synes också vara något paradox; men det hörer icke egenteligen til mit ämne, at tala derom. Så mycket kan jag likväl säga, at af alla Gråstens-arter äro få, hvilkas ämnen, eller particulas varias constitutivas man icke kan urskilja och känna igen. Quartz, Spat, Skimmer, Hornbärg, Tälgsten, Asbest, Sand &c. Man känner ock Pinmoen, som består af en grusblandad lera eller mergel. Få gråstens arter synas med honom vara slägt. Måste icke de små granden i Bland-stenarna äga samma ursprung med stora stycken af samma art?

Jag kan icke veta om egenteligen Gråsten gifves, som är tidens foster; men det ser jag visst, at mycken och kanske mera deraf, än man sig föreställer, ifrån början varit til.


§. 88. Vid frågor om huru det ena eller det andra blifvit til, tarfvas, at människor yttra sig med varsamhet och modestie.

  1. ibid. T. 158. p. 487.