Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/214

Den här sidan har korrekturlästs

stjertens exempel kan icke eller gälla, så länge det ej kunnat bevisas, at Cometerne verkeligen utom sin attractions sphære lemna något efter sig; hvaremot ögnasigtet visar, at stjerten altid följer med Cometen. Torde hända, at de vidlöftige Comet-stjertarne bestå af en ganska ringa quantitet materia; efter de ock altid äro pellucide; Och det är oemotsägeligen bevist, at den minsta gifne quantitet solid materie kan utdänas til den vidd, at hon kan upfylla hela Saturni sphære, utan at lemna deruti et enda tomt lönhål, hvars diamter icke skal vara mindre, än den minsta gifna linea. Skulle ock emot all sannolikhet något på den vägen af vår Jords vatten afgå; så tyces ingen ting hindra, at jorden skuklle kunna både af sina egna och af andra planeters på sådant sätt förvillade dunster med sin attractions kraft snappa lika mycket up igen; så at altså, på det sättet, aldrig någon skönlig Vattuminskning skulle orsakas. Det öfriga af Maillets Astronomiska drömar är så likt en käringe-saga, at den skulle göra sig ridicule, som ville använda ytterligare omak på dess vederläggande.


§. 91. Om vatnet flyttat åt Æquatoren?

Andre hålla icke Vattuminskningen för allmän, utan inskränka den til de delarna af