Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/223

Den här sidan har korrekturlästs

den händelsen supponeras derjämte, om icke likadana, dock lika stora ojämnheter, som em man vil söka skäl til, genom Vattuminskningen, och ändock sådane, som hvarken med förord, eller qvæstion, hvarken med hypothes eller förfarenhet skulle kunna förenas. Summa, hvart man sig vänder, så lärer man näppeligen komma utur denna trängslen, förrän man öfvergifver den inbilningen, at vatnets förvandling i jord och sten, är orsak til den inbillade Vattuminskningen.


§. 95. Reflexioner öfver Människornas smak för hypotheser.

Jag påminner mig nu inga skäl eller Rön mera af något värde, ibland dem, som för Vattuminskningen hos oss blifvit anförde, som jag icke antingen specielt undersökt, eller i någon allmännare måtto gifvit anledning at pröfva. Under det samma har jag ock framgifvit åtskilliga skäl och Rön, som med all säkerhet och præcision visa vederspelet.

Skulle ännu i någons tycke något Rön synas påliteligt bevis för Vattuminskningen; ehuru likväl andre af ingalunda mindre trovärdighet måste vidgås strida uppenbarligen deremot; så förmodar jag, at en sådan, så vida han vil för förnuftig och eftertänksam anses, nog lärer finna, det Rön icke kunna