Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/39

Den här sidan har korrekturlästs

ra, åstadkommer några ändringar; men han håller för oemotsägeligen bevist, at likväl hufvudsaken kommer an på hafvets verkan och på Vattuminskningen.

Sjelfva Vattuminsknings måttet har han, efter sina gjorda afvägningar vid Rudera uti Karthago och Alexandria funnit högst 3 fot, 4 tum på 1000 år, eller som han sedan antager, jämt 3 fot, som vatnet på 10 Secler öfver hela Jordkretsen skal minskas.

Jag vet icke huru et så litet mått, som i anseende til tiden blifver föga märkeligt, kan anses för svarande emot alla hans stora anstalter och det djerfva systeme han på Vattuminskningen bygger; men deri tyckes likväl lysa någon försigtighet, at en så liten minskning och sparsamt mått tämeligen befriar honom ifrån controll; ty, som han sjelf håller före, at kunskapen om det, som skedt är, hos Människo-slägtet, på et par tusende år vid pass, aldeles försvinner, så skal altid detta måttet kunna blifva i mörker, efter det ej öfverstiger den ändring, som i vattubrynens högd eljest förmärkes.


§. 15. MAILLETS Theorie eller Systeme.

I synnerhet påstår vår Auctor, at de Phænomena, som vår yttre Jordskopa visar, dess