Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/40

Den här sidan har korrekturlästs

ojämnheter, structur och petrefacta genom syndafloden icke kunnat eller böra expliceras, som hvilken han håller för antingen kraftlös, eller aldeles omöjelig: åtminstone en osäker historie, eller högst en particulier händelse, som blott rörer Noachs famille.

Deremot ger han oss en annan Theorie: Alla jord- och sten-ämnen födas af vatten: Urqueds bärgen, som först genom hafsvatnets verkan blifvit danade, hafva sedermera blifvit afskölgde, utskurne och afbrutne genom samma vatnets kraft. Sådana ruiner hafva blifvit grundvalar och begynnelser til andra bärg, hvaraf med tiden bärgs-kädjor och sträckningar äro komne: och skola desse slags bärgen genom hvarderas särskilta kännemärken kunna skiljas åt.

Han försäkrar, at man af bärgens högd kan uträkna tiden, som förflutit sedan de börjat sticka sig up utur hafsbrynen; undantagandes hvad genom blåst, rägn och snö, samt köld och värmas omskiftelse &c. på en så ofantelig myckenhet af secler kan vara förlorat.

Han gifver därjämte vid handen, huru man skal kunna utröna Människo-slägtets ålder: der man til exempel, på 600 alnars lodrätt högd öfver hafsbrynen finner sådana ting, som människo-hand varit lagd vid, så-