Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/42

Den här sidan har korrekturlästs

upflyttningen sker, skola behålla märken af sin villa art.

At likväl icke aldeles förklara krig emot Religionen, vil vår vackre Auctor anse för indifferent, om någon häldre vil tro, at desse lifs-frön blifvit af Gud skapade, än at de förut i hafvet existerat, och alt gått til efter Naturens eviga lagar. Han uttolkar fördenskul dem til tjenst, som mera tycka om den förra meningen, Skapelse-historien på det sättet, at dagarna skola betyda oändeliga tidshvarf; men för öfrigt alt träffa in med hans mening; så at Skaparen ej annat behöft, än vänta och se på, huru Naturen danat sig sjelf, efter de Telliamedska Lagarna.


§. 16. MAILLETS Vattuminsknings-Astronomie.

Vattuminskningen blifver i denna Mannens händer en så fullkomlig nyckel til Naturen, at ock, emot allas förmodan, en ny Astronomia Theoretica kan byggas derpå.

Hafsvatnet, hvarigenom all ting på ofvannämde sätt får sit ursprung och danelse, tror han icke verkeligen försvinna eller förminskas, utan at det småningom under oräkneliga tidehvarf, i form af fina dunster, eleveras och kommer til andra Himmelska kroppar,