Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/54

Den här sidan har korrekturlästs

Chimboraco, jämväl i nägden af Quito belägit, 3220 toises, eller ungefärligen 10.000 Svenska alnar; hvilket efter Celsianiska hypothesen skulle röja en ålder, af inemot 450,000 år; men Ararat, om det vore så högt, som sagt är, 675 000; efter Maillets måttstock vore åter Chimboraço 6.750.000, och Ararat 10.125.000 år gammalt.


§. 22. Bärgens formerande fordrar tid, utom hvad deras blottande kräfver.

Detta synes redan vara en nog förskräckelig tilökning på vår Jords ålder; men Vattuminsknings hypothesen har fått sådana bihang, som fordra ännu långt större utrymme, efter detta allenast angår tiden, sedan bärgen begynt sticka sig up utur hafsbrynen. Jag tilstår väl, at så framt grus-ryggarne vid Vamlingebo på Gottland[1] äro märken af Vattuminskningen, och den 77 ryggens högd öfver Vattubrynen kan visa huru mycket hafvet på lika många år[2], eller efter Herr Gisslers förslags-mening på 770 år[3] fallit; man ock

  1. Linnæi Gottl. Resa. p. 256.
  2. Amoen. Acad. p. 2. p. 443. n. 29.
  3. Vet. Acad. H. år 1747. p. 148.