Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/86

Den här sidan har korrekturlästs

Dessutan äger den Anmärkningen rum, at Vattubrynets högd ej allenast varierar den ena dagen eller tiden om året, utan ock jämväl åren emellan; så at det ena har högre eller ständigare högt, det andra lägre eller ständigare lågt vatten. Vi hafve år 1754 haft prof på tämeligen ständigt högt vatten, som gemenligen i våta år infaller, i torra åter tvärtom. Sådane följas stundom åt flere i rad. Falla nu Lotsens läro-år in på sådana våta år, så får han myket, at tala om blottade klippor sedan i sin lifstid; och tvärtom, om han begynt segla i tork-år, eller då lågt vatten varit; så vet han ej deraf, fastän honom ändock torde lysta at göra et med sina Camrater efter ofvan förmälte maxime; utom det, at andras flere gånger åhörde berättelser ofta ikläda sig et sken af egen förfarenhet.

Svarthällan, i hvilken Prof. Celsius låtit rista märke, lemnar jag för öfrigt i sit goda värde; men det tyckes mig vara oförnekeligt at dess intygande efter 15 års förlopp, utom alla behöriga omständigheters anmärkning, icke kan i hufvudmålet äga vitsord.


§. 35. Strand-ryggar.

III:o Strandryggarna vid Vamlingebo och Hernösand skulle snart i mit tycke böra