Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/91

Den här sidan har korrekturlästs

är oafgjordt, hvaruti dess tjenlighet at bevisa Vattuminskningen genom vår berömlige Fornidkare framledne Ass. Biörner blifvit satt[1]; hvilket jämväl af Hr. Georgi[2] blifvit anfördt, och af Herr Prof. Bring antagit.[3]


§. 37. Afvägningen vid Stockholms Stad.

V:o At gamla Stockholms Stads-murs fot nu skal stå 10 alnar öfver vattubrynet, och derigenom dess 500 åriga ålder röjas, det kunde väl låta höra sig, så framt icke följande omständigheter låge i vägen:

  1. Om jag ock ville antaga mätningen för riktig, som dock svårligen kan låta sig göra, efter afvägnings sättet icke är angifvit; så möter:
  2. Den ovissheten, huruvida denna muren fordom nalkats vattubrynet. På den händelse den antagne minsknings monen vore fast, skulle följa, at han bordt under vatnet hafva sin grundval; hvilket nästan ser otroligt ut.
  3. Torde ock Terrainen, som nu är emellan vatnet och murens, åtminstone til en del sedermera hafva tilkommit. En sådan
  1. Hævda-ålder p. 180.
  2. Diss. p. 30.
  3. samlig. p. 174.