Sida:BillingE.Herdabref.djvu/10

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
10

den nya arbetsvärld, som den moderna tekniken håller på att bygga upp. Såsom från den förra alla personliga, antropomorfistiska drag äro strängt elimenerade, såsom naturen nu står där såsom ett i sig slutet, af rent mekaniska lagar behärskadt helt, en för människobarnens öde helt likgiltig makt, så får ock den enskilde — det gäller mer eller mindre på alla arbetsfält — finna sig i att med sin lilla detaljuppgift foga sig in såsom ett opersonligt led i en alltmer mekaniserad arbetsprocess. Och vidare: bakom den forcerade industriella utvecklingen med dess kraf på det vetenskapliga arbetet står i sin tur hela den moderna, alltmer komplicerade kulturen med alla dess nya behof, som ropa efter tillfredsställelse, och hvilka industrien i sin ordning metodiskt arbetar på att stegra. Och naturvetenskapen åter betyder för vår tid något vida mer än blott en vetenskap bland andra. Den har för mången trädt i religionens ställe såsom den för hela världs- och lifsåskådningen bestämmande makten. Men framförallt betecknar den en helt ny forskningsmetod, som, ursprungligen utbildad med hänsyn till dess särskilda objekt och där bragt till den högsta grad af förfining, nu — på ett alldeles analogt sätt med hvad förut om industrien och de öfriga arbetsfälten sagts — flyttas öfver till de andra områdena för mänskligt tänkande och forskning, öfverallt röjande sin revolutionerande kraft, öfverallt bevisande sin fruktbarhet för den kritiska siktningen af vår verklighetsbild, men också gärna förande med sig en tendens att fatta all verklighet efter naturens mönster. Äfven på det teologiska området står denna nya stormakt på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, bakom nästan alla de problem, som i vår tid äro de företrädesvis aktuella. Så äro — och det är af vikt att beakta detta — till sist alla de frågor, inför hvilka vi i vår tid stå, på det ekonomiska, det sociala, det politiska, det vetenskapliga, det etiska och det religiösa lifvets område, led i ett och samma stora problemkomplex. På hvilket område den yttersta drifkraften till hela denna utveckling ligger, hvad som här är orsak och hvad som är verkan, är lönlöst ätt fråga; men på hvarje punkt i systemet röjer sig en och samma ande, under hvars