Sida:BillingE.Herdabref.djvu/44

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
44

profetisk-urkristliga tankevärlden, utan också i hela sin struktur hängde samman med och därför gärna också obemärkt förde med sig ett stycke af en annan tankevärld. Tänker man t. ex. på läran om de två i Kristi ena person förenade naturerna, så tror jag, att hvad man därmed innerst velat uttrycka är något också för oss omistligt. Men bortsedt ifrån, att det för oss är ytterligt svårt att ens göra oss klart, hvad de gamla menade med själfva dessa ord (de betydde då något helt annat än nu), kan man svårligen säga, att de äro särskildt ägnade att ställa Kristuspersonligheten lefvande fram för oss och låta vår blick anande speja in i hans väsendes hemlighet. Vi kunna ej, såsom många vilja, på denna punkt stanna vid blott psykologi; vi måste nog, också vi, öfver i »metafysik». Men snarare väl en viljans och kärlekens än en natur- och substans-metafysik. Öfverhufvud kan sägas, att det problem, inför hvilket den gamla kyrkans dogmbildningar ställa oss, har sin grund däri, att de söka fånga innebörden i Guds lefvande historia i begreppsformer, som lånats från en värld, för hvilken tanken på en historia i denna mening var helt främmande. Öfvervägande stamma de ju från den klassiska filosofien, och ett namn sådant som Platons kan ju vara nog att erinra oss om den pietet, vi äro skyldiga också dem, och mana oss att väl taga oss till vara, så att vi ej här för hastigt kasta bort gammalt, ädelt gods. Men också vi hafva dock ej blott rätt utan plikt att söka med egna ögon se den verklighet, till hvilken de gamlas formler dock själfva blott ville vara vägvisare. Och när vi söka skapa nya, för oss mera sägande former för i den innersta grunden samma innehåll, fylla vi därför tillika en pietetsplikt mot den gamla formens skapare. Det är en stor och mycket ömtålig uppgift, inför hvilken teologien här står, och synnerligen långt har den nog ej hunnit därmed. Men har den skapat svårigheter, så tror jag dock, att den också på mer än en punkt gifvit oss nya hjälpmedel att bringa evangeliet till vår tids människor, i en form, som gör det lättare för dem att se, att det är verklighet, om hvilken det bär budskap.

* * *