Sida:BillingE.Herdabref.djvu/47

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
47

sådan rent personlig visshet, som står fast på eget ansvar, om än alla auktoriteter vackla, kan blott den på den innersta punkten vinna, som också på alla andra områden lärt känna rätten, eller rättare plikten, att stå där som en fullt självständig person »inför sin egen Herre», med ansvar, ytterst, blott inför sitt samvete och inför Gud. Genom att fostras i en sfär, där en sådan frihet råder, kastas utan tvifvel våra blifvande präster in i många svårigheter, som de eljes kunnat undgå, och i hvilka de behöfva mycken inre hjälp. Men blott där kunna de dock fostras till präster, som med full visshet kunna förkunna evangeliet och med full frimodighet se sina motståndare i ögonen. Gå de till sitt prästkall med den känslan, att det finnes vissa svårigheter, som afsiktligt dolts undan för dem eller som de ej vågat möta, då gå de åstad med halft intellektuellt samvete och därför med brutna krafter. Så ligger det ock för kyrkan i dess helhet en källa till trygghet och samvetsfrimodighet i medvetandet om, att det är i enlighet med dess egen önskan, som teologerna så omsorgsfullt pröfva och sikta dess ärfda sanningsbesittning. Och åt teologerna skulle medvetandet härom bidraga till att öka den arbetsglädje, utan hvilken de ej kunna rätt utföra sitt kall.

Ju omistligare värde för kyrkan något stycke af dess ärfda besittning äger, dess ifrigare måste den vara att se till, att dess auktoritet ej göres gällande på den yttre, rättsliga lagens sätt. Om den yttre lagens verkningar, när den söker sträcka ut sitt herravälde äfven öfver det inre lifvet, gäller på det teoretiska området alldeles detsamma som Paulus och Luther lärt oss för viljelifvets vidkommande: den kan blott väcka motståndet. Såsom den på det praktiska området väcker den slumrande begärelsen, så kan den, på samma nomistiska sätt handhafd, här blott tjäna att framkalla gensagor, tvifvel, uppror. Och skadan blir större, ju dyrbarare det är, som på detta sätt missbrukas. Det har det dyrbaraste vi äga, vår bibel, blott alltför mycket fått erfara. Den som någon gång bevistat en arbetarediskussion öfver religionsfrågor vet, hur den mekaniska uppfattningen af bibelns inspiration kunnat vålla, att för mången en