Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8

inte en stad utan två. I dess midt finnes ännu den gamla lärdoms- och residensstaden, med sina historiska minnen och sin idylliska, kanske också något litet sofvande ro kvar. Men rundt om den, delvis också inne i den, har en stad af helt annan art vuxit upp, den moderna industristaden med dess sjudande och brådskande lif. Och ingen, som vandrar där, kan undgå att känna, att det ej blott är två städer af i det yttre helt olika typ, som här sprängts in i och likasom svetsats samman med hvarandra, utan att det också, därbakom, är två helt skilda tanke- och känslovärldar, som stöta samman. På många andra platser uti i stiftet har en alldeles likartad utveckling ägt rum — man kan tänka, exempelvis, på de nya samhällen, som, ett efter annat, ryckt upp eller vänta på att rycka upp bland städernas rad. Men äfven där de yttre förändringarna icke så starkt framträda, ja, äfven där på ytan allt synes sig så tämligen likt, skall den som tränger något på djupet finna samma tendenser i verksamhet och skönja samma brottning mellan gammalt och nytt. Den utveckling, på hvilken jag här syftar, sträcker väl sina rötter mycket långt tillbaka i tiden. Äfven i våra trakter hade den redan tidigt, långt före den tid, då mina minnen från Västerås stift begynna, börjat göra sig märkbar. Men först under de sista decennierna har den dock här — med oanad hastighet och styrka — kommit till fullt genombrott; först nu hafva ock dess konsekvenser för det religiösa läget och därmed ock för hela den kyrkliga verksamheten börjat med full klarhet framträda. Man kan nog tryggt säga, att aldrig tillförene förhållandena inom vårt land och särskildt inom vårt stift under en så relativt kort tidsperiod undergått en så genomgripande förvandling som den, som dessa decennier fört med sig.

Det gäller här en omdaningsprocess af i såväl extensiv som intensiv mening universell omfattning. Såsom den, tvärs öfver alla nationella gränser, omspänner hela vår kulturvärld, så sträcka sig ock dess verkningar till alla lifvets områden och tränga från de mera yttre lifsförhållandena revolutionerande in i själslifvets innersta djup. Den bild, från hvilken jag utgick, ledde tanken närmast till den omhvälfning, som