Sida:BillingE.Herdabref.djvu/83

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
83

s. a. s. predikas in i de enskilda församlingarnas medvetande, blott det får någon verklig betydelse för kyrkans lif.

Om jag nu tillämpar detta på frågan om folkkyrkan, måste jag emellertid varna mot att åt ordet »predika» ge en alltför trång innebörd. Min afsikt är alls icke att uppmana till att direkt »predika» mycket om folkkyrkan eller kyrkan öfverhufvud. Naturligtvis får man ej draga sig för att också i predikan stå för och gifva uttryck åt sin syn på den, men på det hela är det nog bäst att tala relativt litet därom. I hvarje fall måste man ytterligt noga akta sig för att predika om kyrkan i stället för om Kristus. Hvad jag menar är fastmer, att den evangeliska folkkyrkan med all den religiösa rikedom, som den innesluter, aldrig kan blifva en verklighet bland oss genom några än så visa »konsilie»beslut, än så goda ordningar och än så vackra teorier, om ej den enskilde prästen, hvar på sin ort, af sin territorialförsamling, i hvilken ju, såsom vi sett, hela folkkyrkans väsen afspeglar sig, skapar s. a. s. en folkkyrka i smått. Men då måste ock hela hans arbete genomträngas af den konsekvent religiösa synen på folkkyrkan. I själfva verket finnes det, skulle jag tro, i hela den prästerliga verksamheten knappast någon detalj som ej, trots att i det yttre kanske ingen skillnad märkes, får en annan innebörd, allteftersom den utgår från folkkyrkliga eller föreningskyrkliga ideal. Därför kan jag i fråga om den inre församlingsvården, där I ju ären vida mer sakkunniga än jag, sammanfatta hvad jag vid detta tillfälle skulle vilja säga i en liknande formel som förut: se religiöst på territorialförsamlingen!

Denna formel får nu åter en något olika innebörd, alltefter som man betonar ordet: »religiöst» eller »territorialförsamlingen».

Se religiöst på territorialförsamlingen. Det betyder i korthet sagdt, att vi aldrig få i tankar, ord eller gärning göra någon skillnad mellan den administrativa storhet, öfver hvilken vi enligt statens uppdrag hafva att föra böcker och allehanda besvärlig statistik, och den religiösa storhet, som vi kalla vår församling, den församling, för hvilken vi inför Gud äro ansvariga och med vilken vi känna oss inför honom höra