Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
9

ägt rum på det ekonomiska lifvets område: till hvad man brukar kalla vårt lands fortskridande »industrialisering». Denna innebär icke blott, att industrien vunnit och vinner terräng på andra näringsgrenars bekostnad, utan ock att inom själfva industrien hela arbetssättet, hela lifvet blifvit ett annat, samt slutligen — hvad som kanske framförallt är af vikt att beakta — att industriens arbetsmetoder och hvad mer är hela den syn på gemenskapslifvet och speciellt på förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetstagare, som ursprungligen vuxit fram i dess centra, alltmer gripit ut öfver dess gränser och tendera att så småningom sätta sin prägel på samlifvet i dess helhet, sprängande de band, som fordom knöto människorna samman, och åter bindande dem, men på helt nytt sätt, samman med hvarandra. Hur nära nu med denna utveckling hela det väldiga problemkomplex sammanhänger, som vi bruka sammanfatta under rubriken: den sociala frågan, behöfver ej särskildt påpekas. Och lika uppenbara äro förbindelselinjerna mellan den och de moderna demokratiserande tendenser på stats- och samhällslifvets område, som också i vårt land fört till en radikal omläggning af vårt samhällsskicks grundvalar.

Men hur djupgående den omhvälfning är, midt i hvars brytningar och svårigheter vi stå, börjar man dock först ana, när man ger akt på, huru i ständig växelverkan med hela denna utveckling på det praktiska lifvets område står en lika genomgripande omhvälfning i det mänskliga tänkandets och den teoretiska forskningens arbetssätt och metoder. Hur oskiljaktigt allt här hänger samman, ser man kanske tydligast, om man till en början betänker, hur å ena sidan hela den nya teknik, på hvilken den industriella utvecklingen beror, är en den moderna naturvetenskapens skapelse, är blott tillämpad naturvetenskap, men hur å andra sidan åtminstone en af de krafter, som starkast drifvit den naturvetenskapliga forskningen framåt, just ligger i industriens kraf på nya hjälpmedel, nya tekniska metoder. Fabriken håller laboratoriets och laboratoriet fabrikens arbete — i ett oaflåtligt crescendo — i rörelse och spänning. Så består det ock en omisskänlig släktskap mellan den nya naturbild, som den moderna naturvetenskapen arbetat ut, och