Sida:Dr Jekyll och Mr Hyde 1921.djvu/35

Den här sidan har korrekturlästs

bonde har dött eller flytt, kunna vi åtminstone rädda hans anseende. Klockan är nu tio. Jag måste gå hem och läsa dessa dokument i all stillhet, men jag kommer tillbaka före midnatt och då skola vi skicka efter polisen.»

De gingo ut och stängde dörren till föreläsningssalen efter sig. Och Utterson lämnade än en gång tjänstpersonalen, samlad kring elden i hallen, samt vände åter till sitt kontor för att läsa de båda berättelser i vilka denna hemlighetsfulla sak skulle få sin förklaring.
Doktor Lanyons berättelse.

Den nionde januari, d. v. s. för fyra dagar sedan, mottog jag med aftonposten en assurerad försändelse, adresserad med min kollegas och gamle skolkamrat Henry Jekylls stil. Detta förvånade mig ganska mycket, ty vi brukade aldrig skriva till varandra. Jag hade dagen förut träffat mannen — varit på middag hos honom — och jag kunde inte fatta att något som förekommit i vårt samspråk kunde ge honom anledning att assurera en skrivelse, sänd från honom till mig. Innehållet ökade min förvåning, ty brevet lydde som följer:


»10 dec. 18—

Bäste Lanyonl Du är en av mina äldsta vänner, och fastän vi ibland varit av olika mening i vetenskapliga frågor, kan jag, åtminstone å min sida, inte erinra mig något avbrott i vårt vänskapliga förhållande. Ingen dag har gått då jag ej varit färdig att offra min förmögenhet eller min högra hand om du sagt: “Jekyll, mitt liv, min heder, mitt förstånd bero på dig.” Lanyon, mitt liv, min heder, mitt förstånd äro i ditt våld. Om du sviker mig i kväll, är jag förlorad. Efter denna inledning skulle du kunna tro, att jag tänkte be dig om någonting vanhederligt. Döm själv!

Jag vill att du för i natt avsäger dig alla andra uppdrag — vore du ock kallad till en kejsares sjuksäng. Du skall taga en droska, såvida inte din egen vagn står för dörren, och med det här brevet i hand för att i händelse av behov rådfråga åker du direkt till mitt hus. Min hovmästare, Poole, har fått sina order och du finner honom jämte en låssmed invänta dig. Dörren till mitt enskilta laboratorium skall då brytas upp och du går ensam ditin. Du öppnar glasskåpet (bokstaven E) till vänster och bryter låset, om skåpet är stängt. Utan att rubba något av innehållet drar du ut fjärde lådan uppifrån eller tredje nerifrån, vilket är samma sak. I min förfärliga sinnesoro erfar jag en sjuklig ängslan att missvisa dig, men även om jag skulle begå ett misstag, kan du av innehållet sluta dig till om lådan är den rätta. Den innehåller nämligen några pulver, en flaska och en pappersbok. Jag ber dig taga denna låda med dig till Cavendish Square alldeles i det skick du finner den.

Se där första delen av den tjänst du skall göra mig. Nu övergå vi till den andra. Om du beger dig av omedelbart efter mottagandet av detta brev, bör du vara tillbaka långt före midnatt, men jag