Sida:En warnande Röst.djvu/10

Den här sidan har korrekturlästs

så gör jag, då är du i stor fara; då står du wid brädden af den bottenlösa afgrunden; då är det blott några steg emellan dig och döden, emellan dig och den ewiga elden. Fly då, fly nu den tillkommande wreden! Domaren är för dörren. Utan ånger och sann omwändelse till Gud genom Christum skall det heta: gack ifrån mig till pinorummet!

2. Lefwer du i synd, är du främmande för Gud och din Frälsare, så känner du alldeles icke den sanna lycksaligheten.

Omöjligt är det, att på syndens wäg hafwa frid och lycksalighet. ”De ogudaktige hafwa ingen frid, säger wår Gud.” Är icke sanningen af dessa ord bestyrkt genom din egen bedröfliga erfarenhet? Har du aldrig kännt samwetets qwalfulla förebråelser? Har aldrig aningen wisat en skymt af det ewiga elände, hwari du störtar dig? Förstår du icke hwad som menas med en gnagande matk, som aldrig dör, med en brännande eld, som aldrig utslocknar? Förmodligen bemödar du dig, att utur ditt sinne slå bort alla tankar på döden och domen. Förmodligen söker du, i lustiga sällskaper, i fåfänga nöjen, eller igenom din arbetsåhåga, att döfwa samwetets röst. Men hwarföre gör du det? Är det icke af den orsak, att du fruktar för samwetets wittnesbörd? Dock oaktadt allt ditt bemödande att nedtysta det, skall den stunden, förr eller senare, komma, då dess förskräckande röst skall genomtränga ditt förhärdade hjerta. Hwad blir det då af den lycksalighet, som du lofwade dig på syndens wäg?

Redan har din egen erfarenhet öfwertygat dig, att på syndens wäg ingen werklig lycka står att winna; försök då, hwart Evangelii wäg leder, och du skall snart erfara sanningen af dessa ord: ”Stor frid hafwa de, som din lag älska.” Exempel gifwas nog derpå, att de, som förtröstat