Sida:En warnande Röst.djvu/15

Den här sidan har korrekturlästs

Besinna dig. Omöjligen kan du få del af nådens skatter, om du i nådatiden icke aktar en så stor salighet.

Wet, att din omwändelse och frälsning innerligen gläder hwar och en werkeligen god menniska. Af kärlek till menniskosjälars räddning från det ewiga förderfwet, hafwa några låtit trycka denna lilla Skrift, och då dessa känna sig lycklige i åtnjutande af Guds nåd och barmhertighet, så önska de ock, att du måtte få deltaga i samma lycksalighet.

De weta, att uti deras Faders hus är bröd nog, och öfwernog, samt att deras Faders hjerta brister af förbarmande emot dig. De weta, att du icke kan blifwa lycklig, innan du, lik den förlorade sonen, som förslöste sitt goda, wänder om till din himmelske Fader. De finna sin sällhet ökad genom befrämjandet af din.

Gif akt på de stora förmåner, hwilka tillhöra dem, som, med Maria, af uppriktigt hjerta, hafwa utwalt det ena nödwändiga. De äro i besittning af den goda delen, som ej skall blifwa dem fråntagen. Guds löften skola uppfyllas på dem. I detta lifwet åtnjuta de många Guds wälsignelser till kropp och själ, och denna werldens wedermöda måste tjena dem till det bästa. Lif och död, de ting som äro och de, som komma skola, alltsammans styres af Guds hand till deras nytta. De glädja sig af Guds Andas försäkran, att de äro härlighetens arfwingar. Deras ögon se efter det ewiga Konungariket, som de skola besitta. Förmår icke allt detta uppwäcka en allwarlig åstundan hos dig, att ock blifwa delaktig af denna lycksalighet? Bed då, ack! bed då Gud, för Christi skull, uppmjuka ditt hårda hjerta, omskapa din förderfwade natur, böja din halsstarriga wilja, samt göra dig till en ny menniska, den efter Gud skapad är, i helighet och rättfärdighet.