Sida:En warnande Röst.djvu/4

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

för ett långwarigt elände; men du är mycket mindre förnuftig, som, för dina syndiga dårskaper, utsätter dig för Guds straff i ewigheten.

Hör denna röst, som ropar till dig: Utan en blifwer född på nytt, kan han icke se Guds rike. Joh. 3: 3. Denna röst är af din Frälsare sjelf, som en gång skall blifwa din Domare; och om du icke före din bortgång ur tiden blifwit delaktig af den nya Födelsen, hade det warit dig bättre, att du ej warit född till werlden. Du skall då höra den domen: Binder honom händer och fötter och kaster honom i det yttersta mörkret; der skall wara gråt och tandagnislan. Matth. 22: 13. Ett ämne, som angår alla menniskors ewiga wälfärd, kan med skäl kallas det angelägnaste af alla. Wid ditt åkerbruk, i din werkstad, wid dina husliga göromål, bör det sysselsätta dina tankar. Lyckligt, om dessa tankar få leda dig till saligheten i Jesu Christo! Men will du slå ifrån dig sådana föreställningar, emedan de synas wäcka något bekymmer; will du, under ljufliga drömmar om lycksalighet, gå widare fort på förtappelsens wäg, så war förwissad, att detta förtjusande bländwerk ej har länge bestånd. Snart skall döden draga täckelset från dina ögon, och då skall du, som i din lefnad roat dig åt berättelser om djefwul och helwetet, få erfara, om Guds wrede öfwer synden betyder intet.

Dessa blad torde falla i någras händer, som missbruka Guds Namn, swärja och påkalla förbannelse öfwer sig sjelfwa och andra. De hafwa aldrig eftersinnat, hwad fördömmelse har att innebära, ty då skulle de ej tillåta sina tungor att gäckas dermed. Herrans beslut är fast; Han skall icke låta den blifwa ostraffad, som Hans Namn missbrukar. Mörkrets andar, som du så flitigt anropat,