Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/478

Den här sidan har korrekturlästs
460
ORDENSSÄLLSKAP OCH KLUBBAR

Sällskapet uppstod. Dess stadgar äro af den 26 November 1814 och visa, att denna klubb var af samma beskaffenhet som den förra. Ledamöternas antal skulle dock icke fä öfverstiga 300, årsafgiften var 7 och inträdesafgiften 5 rdr bko. År 1829[1] höjdes årsafgiften till 8 rdr banko. Lilla Sällskapets lokal var i Petersenska huset vid Munkbron, der det höll sig ända till sin upplösning på 1840-talet.

År 1817 stiftades det s. k. Mindre Sällskapet, som dock icke hade någon fast lägenhet, utan samlades på »ett beqvämt ställe antingen inom sjelfva staden eller ock icke långt ut på någon af stadens malmar». Inträdesafgiften var 4 rdr bko och årsafgiften 2 rdr. Sällskapet tyckes ej hafva haft lång lifstid.

I början af 1822 upprättades i grefliga Bondeska huset ett sällskap, som också kallades Société, der årsafgiften var 20 rdr bko och som skulle bestå af högst 250 ledamöter. Måhända att denna klubb var endast en fortsättning af den société på samma ställe som fans redan i slutet af förra århundradet. Dess vidare öden känna vi ej, och lika litet kunna vi upplysa om Södra Sällskapet som stiftades sommaren 1843 och hade till ändamål att »lemna tillfälle för bildade och välkände medborgare af alla klasser att sammanträffa och sysselsätta sig med konversation och lektyr samt anständiga och tillåtna tidsfördrif.» Ledamöternas antal skulle ej få öfverstiga 300, och årsafgiften var 6 rdr 32 sk. bko.

⁎              ⁎

På 1840-talet uppstod i Stockholm ett par sällskap som voro hvarken ordenssamfund eller klubbar, men utmärkte sig hvar på sitt sätt för ett friskt och innehållsrikt sällskapslif, under några år utvecklade mycken verksamhet och tycktes hafva en lång lefnad för sig, men plötsligt afmattades och gingo till den sista hvilan. Det ena af dessa sällskap var Bildningscirkeln, det andra Konstnärsgillet.

Idén till Bildningscirkeln hade otvifvelaktigt vaknat i många hjernor, men i Stockholm utgick den egentligen från två handtverksgesäller, sedermera mästare, skräddarne O. Renhult och S. Trägårdh, till hvilken medicine doktor J. Ellmin slöt sig. Dessa utarbetade stadgar, af den 26 Oktober 1845, för det nya sällskapet, som i början bestod af endast tolf personer, men snart växte till ett stort antal och en tid steg ända till 8 eller 900.

  1. Vi rätta härmed ett på sid. 84 begånget misstag, der det uppgifves, att Lilla Sällskapet skulle hafva bildats 1829. Detta år fick det endast nya stadgar.