Sida:Leopold Samlade 5 1833.djvu/469

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 463 —

borde hafva spridt smak och urskillning till alla klasser, är det sorgligt att se skrifvas med anspråk på qvickhet, och höra bifallas af en mängd läsare, att det går som visan säger: alla blefvo de kaptener; att Kontrakts-prosten var en väl studerad och hederlig man, så vida contract får stafvas med c; att någon tagit en stor konfiskation för en stor fångst af liderliga qvinnfolk; att akademien är tryckfel; och att, om bokstafven c förkastas, kunde mången enfaldig falla på Kalfvini lära. Må man låta öfvertala sig, att till all qvickhet fordras nödvändigt förnuftig mening, och att det är tusen gånger bättre att stafva ett ord med hvad oriktig bokstaf som helst, än att säga, eller hvad som är ännu värre skrifva, eller hvad som vore sämst af allt upprepa och prisa sådana osmakligheter.

För min del väntar jag, med ej mindre otålighet än andre, dessa reglor för svenska stafningen hvarpå Akademien säges arbeta, och som berättas vara snart färdiga att synas. Det är kanhända ej en lätt sak att afgöra stridigheter, hvaröfver man sedan hundrade år aldrig kunnat förena sig, och man torde ej böra fordra att finna allt af den fullkomligaste oemotsäglighet i ett ämne, hvari det är rart att någonting kan verkligen äga den. Det vore redan mycket att hafva