Sida:Psalm1695-5.djvu/2

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1030 Then Swenska Mässan. (1031.)


D. MARTINI LUTHERI

Catechismus.

I. Tijo Gudz Budh.

Och huru man må vngt folck enfalleligen them förehålla.

Thet Första Budet.

Tu skalt inga andra gudar hafwa för migh.

Hwad är thet? Swar.

Wij skole öfwer all ting fruchta och älska Gudh: och sättia all troo och lijt til honom.

Thet Andra.

Tu skalt icke missbruka HErrans tins Gudz Namn. Ty HErren skal icke låta honom blifwa ostraffad/ som hans Namn missbrukar.

Hwad är thet? Swar.

Wij skole fruchta och älska Gudh/ så at wij icke bannas eller swärie widh hans Namn: icke bruke truldom/ liuge eller bedrage. Vtan skole åkalla thet i alla nödh/ bedia/ tacka och lofwa.

Thet Tredie.

Tänk på at tu helgar hwilodagen.

Hwad är thet? Swar.

Wij skole fruchta och älska Gudh/ så at wij icke förachte predikan och hans Ord; Vtan skole hålla thet heligt/ höra thet gierna och lära.