Sida:Psalm1695-5.djvu/4

Den här sidan har korrekturlästs

jagh til timelig nähring behöfwer. Beskärmar och bewarar migh för skada och fahrlighet/ och alt ondt. Och thet alt af sine blotta nådh och faderliga godhet/ vtan all min förskyllan eller wärdighet. För hwilket alt jagh plichtig är honom tacka och lofwa/ tiena och lydig wara. Thet är wisserliga sant.

Then 2 Artiklen: Om Återlösningen.

Och på JEsum Christum/ hans enda Son wår HErra. Hwilken aflad är af then Helga Anda. Födder af jungfru Maria. Pijnter vnder Pontio Pilato. Korssfäster; döder och begrafwen. Nederstigen til helwetit. På tredie dagen vpstånden igen ifrå the döda. Vpstigen til Himla; sittiande på alzmächtig Gudz Faders högra hand. Tädan igen kommande til at döma lefwande och döda.

Hwad är thet? Swar.

Jagh troor at JEsus Christus sanner Gudh/ födder af Fadrenom i ewighet/ theslikes sanner menniskia/ född af jungfru Maria/ är min HErre. Hwilken migh förtappade och fördömde menniskia förlossat/ förwerfwat och wunnit hafwer ifrå alla synder/ ifrå döden och diefwulens wåld; icke medh guld eller silfwer; vtan medh sitt heliga och dyra blodh och medh sin oskyldiga pino och dödh. På thet jagh skal wara hans egen: blifwa och lefwa vnder honom i hans Riike. Och honom tiena i ewig rättferdighet/ meenlöshet och salighet; såsom han af döda vpstånden är/ lefwer och regnerar i ewighet. Thet är wisserliga sant.

Then 3 Artiklen: Om Helgelsen.

Jagh troor på then Helga Anda: Ena helga allmänneliga Kyrckio: the heligas samfund: Syndernas förlåtelse: Kötsens vpståndelse: och ewinnerligit lijf. Amen.

Hwad är thet? Swar.

Jagh troor at jagh icke af mitt egit förnuft eller krafft troo kan/ eller komma til min HErra JEsum Christum: Vtan then Helge Ande hafwer migh kallat genom Evangelium: vplyst migh medh sina gåfwor: helgat och behållit migh vthi een rätt troo. Såsom han hela Christenheten på jordene kallar/ församlar/ vplyser/ helgar och när JEsu Christo behåller och bewarar i een rätt troo. Vthi hwilka Christenhet han migh och allom trognom dageliga och mildeliga förlåter alla synder. Och skal på yttersta dagen vpwäckia migh och alla döda: och gifwa migh samt medh alla trogna i Christo ett ewigt lijf. Thet är wisserliga sant.


III.
HErrans Böön.

Och huru man må then vngt folck enfalleliga förehålla.

Fader wår som äst i Himlom.

Hwad är thet? Swar.

Gudh wil här medh locka oss/ at wij troo skole/ at han är wår rätte Fader; och wij hans rätte barn: på thet wij honom trösteliga och medh all tilförsicht bedia skole/ såsom godh barn sin älskeliga fader.

Then Första Bönen.

Helgat warde titt Namn.

Hwad är thet? Swar.

Gudz Namn är i sigh sielft heligt nogh: men wij bedie i thenna böön/ at thet ock när oss skal heligt warda.

Huru och när skeer thet? Swar.

När Gudz Ord reent och klart lärdt warder; och wij thesslikes ther efter/ såsom Gudz barn ägnar/ gudfruchteligen lefwe: thet gif oss käre himmelske Fader! Men hwilken annorlunda lärer och lefwer än Gudz Ord lärer/ han ohelgar ibland oss Gudz Namn. Therföre bewara oss o himmelske Fader!

Then Andra Bönen.

Tilkomme titt Rijke.

Hwad är thet? Swar.

Gudz Rijke kommer wäl af sigh sielft/ wåra böön förvtan: Men wij bedie i thenna böön/ at thet ock til oss må komma.

Huru och när skeer thet? Swar.

När wår himmelske Fader gifwer oss sin Helga Anda/ at wij genom hans nådh sättie troo til hans helga Ord; och före ett heligt lefwerne här i werldene och sedan ewinnerligen lefwe.

Then Tredie Bönen.

Ske tin wilie såsom i Himmelen/ så ock på jordene.

Hwad är thet? Swar.

Gudz gode och nådige wilie skeer wäl wår böön förvtan: men i thenna böön bedie wij/ at han ock när oss skee må.

Huru och när skeer thet? Swar.

När Gudh förhindrar wår kötzliga wilia/ och förtager all ond rådh/ diefwulens och werldenes anslagh; hwilka icke tilstädia/ at wij helge Gudz Namn/ och at