Sida:Psalm1695-5.djvu/6

Den här sidan har korrekturlästs

öfwer oss rikeliga vthgutit hafwer genom wår Frälsare JEsum Christum. På thet wij skole rättferdige warda genom hans nådh; och blifwa arfwingar til ewinnerligit lijf efter hoppet. Thet är wisserliga sant.

Til thet Fierde.
Hwad betyder sådana döpelse i watn? Swar.

Thet betyder/ at then gamle Adam i oss skal genom dagelig ånger och bättring fördränckt warda/ och döö medh alla synder och onda lustar: Och åter dageliga vpkomma och vpståå igen een ny menniskia; then i rättferdighet och reenhet ewinnerliga för Gudi lefwa skal.

Hwar står thet skrifwit? Swar.
S. Paulus säger til the Romare i thet 6 Capitel.

Wij äre begrafne medh Christo genom dopet i döden: at såsom Christus är vpwäckt ifrå the döda genom Fadrens härlighet; så skole ock wij wandra i ett nytt lefwerne.

V.
Om Skriftermål.

Och huru man må lära the enfalliga at giöra sin syndabekännelse.


Hwad är Skriftermål? Swar.

Skriftermål hafwer i sigh tu stycken: Ett/ at man bekänner synderna. Thet andra/ at man vndfår aflösning eller syndernas förlåtelse af Skriftefadren/ såsom af Gudi sielf: och intet twiflar ther på/ vtan troor fulleliga/ at synderna äro ther igenom förlåtna in för Gudh i Himmelen.

Hwad synder skal man tå skrifta? Swar.

För Gudh skal man gifwa sigh skyldig til alla synder/ så wäl til them wij icke känne eller wete/ såsom wij giöre i Fader wår: Men för Skriftefadren skole wij bekänna the synder allena/ som wij wete och förnimme i hiertat/ och anfächta samwetet.

Hwilka äro the? Swar.

Se til titt stånd efter Tijo Gudz Budh. Ästu en fader/ moder/ son/ dotter/ huusbonde/ matmoder/ eller tienstehion [et]c. Om tu hafwer warit olydig/ otrogen/ försummelig/ wredsam/ och otuchtig. Om tu hafwer giort någrom emot medh ord eller gierningar/ stulit/ lugit/ förolämpat/ eller af wårdslöshet skada giordt.

Käre gif migh tå ett kort sätt til at skrifta?
Så skal tu säija til Skriftefadren:

Wyrdige käre Herre. Jagh beder/ at j willen höra min skriftermål/ och til[sä]ija migh aflösning på Gudz wägna.

Ästu ett tienstahion så säg:

Jagh arme syndare/ gifwer migh skyldig i alla synder: besynnerliga bekänner jagh för eder/ at jagh är ett tienstehion/[et]c. Men jagh tienar/ ty wärr/ minom huusbonda icke troliga; ty ther och ther hafwer jagh icke giordt hwad migh befalt war af huusbonde eller matmoder. Jagh hafwer förtörnat them/ och kommet them til at låta illa och bannas: Jagh hafwer warit försummelig/ och låtit skee skada. Jagh hafwer ock warit ohöfwisk i ord och gierningar/ warit otolig/ knorrisk/ trätt och kifwat medh mina wederlikar/ [et]c. Thet tycker migh altsamans illa wara. Och beder nådh; jagh wil gierna bättra migh.

En huusbonde eller matmoder säije altså:

Besynnerliga bekänner jagh för eder/ at jagh hafwer icke troligen vpfödt mina barn och tienstefolck; icke hållit them til Gudz ähra. Jagh hafwer bannatz/ och missbrukat Gudz Namn/ gifwit onda exempel medh ord och gierningar. Jagh hafwer giordt mina grannar skada/ många baktalat: wigt och mått förfalskat. Såldt för dyrt/ såldt falska wahror. Och hwad han eljest emot Gudz Budh och sitt stånd kan hafwa handlat.

Ther ock någor icke befinner sigh medh sådana eller större synder beswärad wara; så skal han tå icke ytterligare bekymra sigh/ eller widare sökia och dichta sigh synder; och ther medh vthaf skriftermål giöra sigh samwets twång. Vtan säg en eller twå/ the tu wetst.

Altså:

Besynnerliga bekänner jagh för eder at jagh en gång bannades: Item en gång hade ohöfwisk ord: en gång thet N. eller thet N. försummade. Och lät sedan blifwa. Wetst tu ock platt ingen/ thet doch eij kan wara mögeligit/ så säg ock ingen besynnerlig; vtan begär aflösning efter thenne allmänneliga skriftermål/ som tu Gudi giör för Skriftefadren/ således:

Jagh fattig och syndig menniskia [et]c.
eller ock:
Barmhertige Gudh och himmelske [et]c.
Läs widare i böneboken.
Ther på skal Skriftefadren säija:
Gudh ware tigh nådelig/ och styrcke tin troo. Amen.
Och säija widare:
Troor tu ock/ at min förlåtelse är Gudz förlåtelse? Swar.
Ja

Åter säger Skriftefadren:

Ske tigh såsom tu troor.

Och jagh vthaf wårs HErras JEsu Christi befalning/ förlåter tigh tina synder/ i Namn Faders/ och Sons/ och thens Helge Andes/ Amen.     Gak i frijd.

Men the som hafwa stora samwets beswär/ eller äro bedröfwade och