Sida:Stockholm, Del 1 (Elers 1800).pdf/368

Den här sidan har korrekturlästs
350


byggnads-fonden, att medelst de gamla landfästens upptagande, undanrödja de hinder för byggnaden, som Staden icke vållat; hvartill Borgerskapet nu åtog sig, att den dervid erforderliga kostnad bestrida. Ett förslag hade dertill blifvit upprättat, som fordrade öfver 30,000 R:dr. En förståndig och vid slike byggnader van Bonde ifrån Helsingeland, Renvall benämd, skall med betingande af 2 R:dr om dagen och arbetslön för 40 man af Helsinge-Regemente, åtagit sig detta arbetet; hvartill en början gjordes i slutet af år 1797.

§. 13.

Om den så kallade Slottsrätt bör här anmärkas: att Kon. Carl XI, under d. 18 Octob. 1681, låtit utfärda Dess nådiga fullmagt, för R. R. och Öfv. Ståthållaren Gr. Jöran Gyllenstierna, att introducera en Slottsrätt, som skulle bestå af Öfver-Ståthållaren, att föra Presidium, eller den han i sitt ställe förordnade; hafvande sig tillhanda Under-Ståthållaren och Slottsfogden, samt de andre ordin. Slottsbetjente, jämte 4 andre lagfarne gode män, dem Öfver-Ståthållaren efter sakens beskaffenhet, hade att utse och tillförordna, och Slotts-Secreteraren till protocollets förande. Denna rätt skulle i Slotts-Cantzliet upptaga, ransaka och dömma, öfver alla excesser, som en och annan, utom Hof-betjente och Konungens Garde kunde begå uppå Slottet eller innom dess jurisdiction. Var brottet så svårt, att det angick lifvet, skulle deröfver K:s förordnande afvacktas. I de förekommande målens afdömmande, hade Slottsrätten att ställa sig Hof-Articlarne till efterrättelse. Genom Kgl. brefvet af d. 19 Julii 1698 blef Slotts-

rät-