Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/205

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

TREDJE AFDELNINGEN.
Omvexling af Å och O (omikron) af Ä och E, samt af G med J och K.

Första Stycket.
Allmänna Anmärkningar.

Sedan frågan om consonanternas fördubbling blifvit, som det synes, utredd med nödig tydlighet, återstår att nu komma till de öfriga stafningens, i första afdelningen framställda, svårigheter. Dessa bestodo, som man torde påminna sig:

1:o I valet af rätta skriftecknen för ljuden å och ä, hvilka stundom tecknas med sjelfva dessa bokstäfver, stundom med bokstäfverna o och e.

2:o I valet af rätta skriftecknen för ljuden j och k, hvilka consonanter i skrifningen ofta omskifta med g.

Det är frågan att göra dessa brukets omskiften efter möjlighet regelbundna, och att utmärka de tillfällen, då hvardera af dessa skriftecken finner sitt rätta och otvifvelaktiga rum.

Denna tredje Afdelning kommer således, att besvara följande tre frågor: