Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 1.djvu/291

Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

FJERDE AFDELNINGEN.
Strödda Anmärkningar.

Man har sökt att i de föregående afdelningar af detta arbete, utreda sjelfva hufvudgrunderna till stafningsläran. Den ordning man dervid följt, härleder sig från de fem förnämsta svårigheter som dervid förekomma, neml. 1:o Consonant-fördubblingen. 2:o Bruket af O i stället för Å. 3:o Bruket af E i stället för Ä. 4:o Ljudskiftet af G och J. 5:o Ljudskiftet af G och K.

Det kunde anses behörigt att nu äfven komma till de särskilta fall, hvilka synas fordra någon regel, i anseende till dels det omskiftande ljudet af flera andra bokstäfver än de nyssnämda, dels vissa brukets egenheter. Sådana äro till exempel, bruket af fv och hv såsom v; ljudet af k, såsom tj; af sk, såsom sj; m. fl. men då någon viss regel för dessa olikheter svårligen skulle kunna bestämmas, och då hvar och en litet öfvad i svensk skrifning, utan annan lag derför än brukets och minnets, redan synes vara dermed så fullkomligen bekant, att ingen skiljaktighet af denna beskaffenhet i våra allmänna skrifter någonsin låter förmärka sig, torde blifva lämpeligast att hänskjuta dessa stafningens egenheter i vissa ord, till den Ordbok, som kommer att af Akademien framdeles utgifvas.